Tended

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of tend.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 21:36

Or if it was known that the ox tended to thrust in time past, and its owner has not kept it confined, he shall surely pay ox for ox, and the dead animal shall be his own.


അല്ലെങ്കിൽ ആ കാള മുമ്പെ തന്നേ കുത്തുന്നതു എന്നു അറിഞ്ഞിട്ടും ഉടമസ്ഥൻ അതിനെ സൂക്ഷിക്കാതിരുന്നു എങ്കിൽ അവൻ കാളെക്കു പകരം കാളയെ കൊടുക്കേണം; എന്നാൽ ചത്തുപോയതു അവന്നുള്ളതായിരിക്കേണം.


Exodus 21:29

But if the ox tended to thrust with its horn in times past, and it has been made known to his owner, and he has not kept it confined, so that it has killed a man or a woman, the ox shall be stoned and its owner also shall be put to death.


എന്നാൽ ആ കാള മുമ്പെ തന്നേ കുത്തുന്നതായും ഉടമസ്ഥൻ അതു അറിഞ്ഞുമിരിക്കെ അവൻ അതിനെ സൂക്ഷിക്കായ്കകൊണ്ടു അതു ഒരു പുരുഷനെയോ സ്ത്രീയെയോ കൊന്നുകളഞ്ഞാൽ ആ കാളയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലേണം; അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനും മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണം.


Hosea 12:12

Jacob fled to the country of Syria; Israel served for a spouse, And for a wife he tended sheep.


യാക്കോബ് അരാം ദേശത്തിലേക്കു ഔടിപ്പോയി; യിസ്രായേൽ ഒരു ഭാര്യെക്കുവേണ്ടി സേവചെയ്തു, ഒരു ഭാര്യെക്കുവേണ്ടി ആടുകളെ പാലിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Tended?

Name :

Email :

Details :×