Testimonies

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of testimony.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 99:7

He spoke to them in the cloudy pillar; They kept His testimonies and the ordinance He gave them.


മേഘസ്തംഭത്തിൽനിന്നു അവൻ അവരോടു സംസാരിച്ചു; അവർ അവന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളും അവൻ കൊടുത്ത ചട്ടവും പ്രമാണിച്ചു.


Psalms 119:129

Your testimonies are wonderful; Therefore my soul keeps them.


[പേ] നിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ അതിശയകരമാകയാൽ എന്റെ മനസ്സു അവയെ പ്രമാണിക്കുന്നു.


Psalms 119:99

I have more understanding than all my teachers, For Your testimonies are my meditation.


നിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ എന്റെ ധ്യാനമായിരിക്കകൊണ്ടു എന്റെ സകലഗുരുക്കന്മാരിലും ഞാൻ ബുദ്ധിമാനാകുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Testimonies?

Name :

Email :

Details :×