Thirteen

Show Usage

Pronunciation of Thirteen  

English Meaning

One more than twelve; ten and three; as, thirteen ounces or pounds.

  1. The cardinal number that is equal to the sum of 12 + 1.
  2. The 13th in a set or sequence.
  3. Something having 13 parts, units, or members.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

പതിമൂന്ന് എന്ന സംഖ്യ - Pathimoonnu Enna Samkhya ;ത്രയോദശം - Thrayodhasham ;പതിമ്മൂപായ - Pathimmoopaaya | Pathimmoopaya ;പതിമ്മൂന്ന്‌ - Pathimmoonnu ;പതിമൂന്ന് - Pathimoonnu ;വരണ്ട - Varanda ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 29:13

You shall present a burnt offering, an offering made by fire as a sweet aroma to the LORD: thirteen young bulls, two rams, and fourteen lambs in their first year. They shall be without blemish.


നിങ്ങൾ യഹോവേക്കു സൌരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി പതിമൂന്നു കാളക്കിടാവിനെയും രണ്ടു ആട്ടുകൊറ്റനെയും ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള പതിന്നാലു കുഞ്ഞാടിനെയും ഹോമയാഗം കഴിക്കേണം; അവ ഊനമില്ലാത്തവ ആയിരിക്കേണം.


Joshua 21:19

All the cities of the children of Aaron, the priests, were thirteen cities with their common-lands.


അഹരോന്റെ മക്കളായ പുരോഹിതന്മാർക്കും എല്ലാംകൂടി പതിമ്മൂന്നു പട്ടണവും അവയുടെ പുല്പുറങ്ങളും കിട്ടി.


1 Kings 7:1

But Solomon took thirteen years to build his own house; so he finished all his house.


ശലോമോൻ തന്റെ അരമന പതിമ്മൂന്നു ആണ്ടുകൊണ്ടു പണിതു അരമനപ്പണി മുഴുവനും തീർത്തു.


×

Found Wrong Meaning for Thirteen?

Name :

Email :

Details :×