Thirteen

Show Usage

Pronunciation of Thirteen  

   

English Meaning

One more than twelve; ten and three; as, thirteen ounces or pounds.

  1. The cardinal number that is equal to the sum of 12 + 1.
  2. The 13th in a set or sequence.
  3. Something having 13 parts, units, or members.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പതിമ്മൂപായ - Pathimmoopaaya | Pathimmoopaya
× ത്രയോദശം - Thrayodhasham
× വരണ്ട - Varanda

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joshua 21:33

All the cities of the Gershonites according to their families were thirteen cities with their common-lands.


ഗേർശോന്യർക്കും കുടുംബംകുടുംബമായി എല്ലാംകൂടി പതിമ്മൂന്നു പട്ടണവും അവയുടെ പുല്പുറങ്ങളും കിട്ടി.


Joshua 19:6

Beth Lebaoth, and Sharuhen: thirteen cities and their villages;


ഈ പട്ടണങ്ങൾക്കു ചുറ്റം തെക്കെ ദേശത്തിലെ രാമ എന്ന ബാലത്ത്-ബേർവരെയുള്ള സകലഗ്രാമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇതു ശിമെയോൻ മക്കളുടെ ഗോത്രത്തിന്നു കുടുംബംകുടുംബമായി കിട്ടിയ അവകാശം.


Ezekiel 40:11

He measured the width of the entrance to the gateway, ten cubits; and the length of the gate, thirteen cubits.


അവൻ ഗോപുരപ്രവേശനത്തിന്റെ വീതി അളന്നു; പത്തു മുഴം; ഗോപുരത്തിന്റെ നീളം അളന്നു: പതിമൂന്നു മുഴം.


×

Found Wrong Meaning for Thirteen?

Name :

Email :

Details :×