Thirteen

Show Usage

Pronunciation of Thirteen  

English Meaning

One more than twelve; ten and three; as, thirteen ounces or pounds.

  1. The cardinal number that is equal to the sum of 12 + 1.
  2. The 13th in a set or sequence.
  3. Something having 13 parts, units, or members.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

വരണ്ട - Varanda ;പതിമ്മൂന്ന്‌ - Pathimmoonnu ;പതിമൂന്ന് എന്ന സംഖ്യ - Pathimoonnu Enna Samkhya ;ത്രയോദശം - Thrayodhasham ;പതിമൂന്ന് - Pathimoonnu ;പതിമ്മൂപായ - Pathimmoopaaya | Pathimmoopaya ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 29:14

Their grain offering shall be of fine flour mixed with oil: three-tenths of an ephah for each of the thirteen bulls, two-tenths for each of the two rams,


അവയുടെ ഭോജനയാഗം പതിമൂന്നു കാളയിൽ ഔരോന്നിന്നു എണ്ണചേർത്ത മാവു ഇടങ്ങഴി മുമ്മൂന്നും രണ്ടു ആട്ടുകൊറ്റനിൽ ഔരോന്നിന്നു ഇടങ്ങഴി ഈരണ്ടും


Numbers 29:13

You shall present a burnt offering, an offering made by fire as a sweet aroma to the LORD: thirteen young bulls, two rams, and fourteen lambs in their first year. They shall be without blemish.


നിങ്ങൾ യഹോവേക്കു സൌരഭ്യവാസനയായ ദഹനയാഗമായി പതിമൂന്നു കാളക്കിടാവിനെയും രണ്ടു ആട്ടുകൊറ്റനെയും ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള പതിന്നാലു കുഞ്ഞാടിനെയും ഹോമയാഗം കഴിക്കേണം; അവ ഊനമില്ലാത്തവ ആയിരിക്കേണം.


1 Chronicles 6:62

And to the sons of Gershon, throughout their families, they gave thirteen cities from the tribe of Issachar, from the tribe of Asher, from the tribe of Naphtali, and from the tribe of Manasseh in Bashan.


ഗേർശോമിന്റെ മക്കൾക്കു കുലംകുലമായി യിസ്സാഖാർ ഗോത്രത്തിലും ആശേർഗോത്രത്തിലും; നഫ്താലിഗോത്രത്തിലും ബാശാനിലെ മനശ്ശെഗോത്രത്തിലും പതിമ്മൂന്നു പട്ടണം കൊടുത്തു.


×

Found Wrong Meaning for Thirteen?

Name :

Email :

Details :×