Thirty

Show Usage

Pronunciation of Thirty  

   

English Meaning

Being three times ten; consisting of one more than twenty-nine; twenty and ten; as, the month of June consists of thirty days.

  1. The cardinal number equal to 3 × 10.
  2. A decade or the numbers from 30 to 39: They settled down in their thirties. The temperature fell into the thirties.
  3. The decade from 30 to 39 in a century.
  4. An indication of the end of a news story, usually written 30.
  5. Sports The second point that is scored by one side in tennis.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× മുപ്പതാം വയസ്സ് - Muppathaam Vayassu | Muppatham Vayassu
× ത്രിദശം - Thridhasham
× മുപ്പതാമത്തെ - Muppathaamaththe | Muppathamathe

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Galatians 3:17

And this I say, that the law, which was four hundred and thirty years later, cannot annul the covenant that was confirmed before by God in Christ, that it should make the promise of no effect.


ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ താല്പര്യമോ: നാനൂറ്റിമുപ്പതു ആണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടു ഉണ്ടായ ന്യായപ്രമാണം വാഗ്ദത്തത്തെ നീക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അതു ദൈവം മുമ്പു ഉറപ്പാക്കിയ നിയമത്തെ ദുർബ്ബലമാക്കുന്നില്ല.


Daniel 6:12

And they went before the king, and spoke concerning the king's decree: "Have you not signed a decree that every man who petitions any god or man within thirty days, except you, O king, shall be cast into the den of lions?" The king answered and said, "The thing is true, according to the law of the Medes and Persians, which does not alter."


ഉടനെ അവർ രാജസന്നിധിയിൽ ചെന്നു രാജാവിന്റെ വിരോധകല്പനയെക്കുറിച്ചു സംസാരിച്ചു: രാജാവേ, മുപ്പതു ദിവസത്തേക്കു തിരുമേനിയോടല്ലാതെ യാതൊരു ദേവനോടോ മനുഷ്യനോടോ അപേക്ഷ കഴിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യനെയും സിംഹങ്ങളുടെ ഗുഹയിൽ ഇട്ടുകളയും എന്നിങ്ങനെ ഒരു കല്പന എഴുതിച്ചിട്ടില്ലയോ എന്നു ചോദിച്ചു; അതിന്നു രാജാവു: മേദ്യരുടെയും പാർസികളുടെയും നീക്കം വരാത്ത നിയമപ്രകാരം ആ കാര്യം ഉറപ്പുതന്നേ എന്നുത്തരം കല്പിച്ചു.


1 Kings 4:22

Now Solomon's provision for one day was thirty kors of fine flour, sixty kors of meal,


ശലോമോന്റെ നിത്യച്ചെലവു ദിവസം ഒന്നിന്നു മുപ്പതു പറ നേരിയ മാവും അറുപതു പറ സാധാരണമാവും


×

Found Wrong Meaning for Thirty?

Name :

Email :

Details :×