Thirty

Show Usage

Pronunciation of Thirty  

English Meaning

Being three times ten; consisting of one more than twenty-nine; twenty and ten; as, the month of June consists of thirty days.

  1. The cardinal number equal to 3 × 10.
  2. A decade or the numbers from 30 to 39: They settled down in their thirties. The temperature fell into the thirties.
  3. The decade from 30 to 39 in a century.
  4. An indication of the end of a news story, usually written 30.
  5. Sports The second point that is scored by one side in tennis.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

മുപ്പത്‌ - Muppathu ;ത്രിംശതി - Thrimshathi ;ത്രിദശം - Thridhasham ;മുപ്പതാം വയസ്സ് - Muppathaam Vayassu | Muppatham Vayassu ;മുപ്പത് എന്ന സംഖ്യ - Muppathu Enna Samkhya ;മുപ്പതെണ്ണം - Muppathennam ;

മുപ്പതു സംഖ്യ - Muppathu Samkhya ;മുപ്പത് - Muppathu ;ത്രിശത്‌ - Thrishathu ;മുപ്പതാമത്തെ - Muppathaamaththe | Muppathamathe ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 12:9

He had thirty sons. And he gave away thirty daughters in marriage, and brought in thirty daughters from elsewhere for his sons. He judged Israel seven years.


അവന്നു മുപ്പതു പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ മുപ്പതു പുത്രിമാരെ കെട്ടിച്ചയക്കയും തന്റെ പുത്രന്മാർക്കും മുപ്പതു കന്യകമാരെകൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. അവൻ യിസ്രായേലിന്നു ഏഴു സംവത്സരം ന്യായാധിപനായിരുന്നു.


Exodus 12:41

And it came to pass at the end of the four hundred and thirty years--on that very same day--it came to pass that all the armies of the LORD went out from the land of Egypt.


നാനൂറ്റി മുപ്പതു സംവത്സരം കഴിഞ്ഞിട്ടു, ആ ദിവസം തന്നെ, യഹോവയുടെ ഗണങ്ങൾ ഒക്കെയും മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു പുറപ്പെട്ടു.


1 Chronicles 11:15

Now three of the thirty chief men went down to the rock to David, into the cave of Adullam; and the army of the Philistines encamped in the Valley of Rephaim.


ഒരിക്കൽ ഫെലിസ്ത്യരുടെ സൈന്യം രെഫയീംതാഴ്വരയിൽ പാളയമിറങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ മുപ്പതു തലവന്മാരിൽ മൂന്നുപേർ പാറയിങ്കൽ അദുല്ലാംഗുഹയിൽ ദാവീദിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Thirty?

Name :

Email :

Details :×