Thorn

Show Usage

Pronunciation of Thorn  

   

English Meaning

A hard and sharp-pointed projection from a woody stem; usually, a branch so transformed; a spine.

  1. Botany A modified branch in the form of a sharp, woody spine.
  2. Botany Any of various shrubs, trees, or woody plants bearing sharp, woody spines.
  3. Any of various sharp, spiny protuberances; a prickle.
  4. One that causes sharp pain, irritation, or discomfort: He is a thorn in my side.
  5. The runic letter þ originally representing either sound of the Modern English th, as in the and thin, used in Old English and Middle English manuscripts.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× മുള്‍ - Mul‍
× ഋക്ഷരം - Ruksharam
× ഉപദ്രവം - Upadhravam
× മുളള് - Mulalu
× ശല്യം - Shalyam
× കണ്ടകം - Kandakam
× വിഷമം - Vishamam
× പീഡകാരമം - Peedakaaramam | Peedakaramam
× ദ്രുനഖം - Dhrunakham
× ശൂകം - Shookam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 55:13

Instead of the thorn shall come up the cypress tree, And instead of the brier shall come up the myrtle tree; And it shall be to the LORD for a name, For an everlasting sign that shall not be cut off."


മുള്ളിന്നു പകരം സരളവൃക്ഷം മുളെക്കും; പറക്കാരെക്കു പകരം കൊഴുൻ തു മുളെക്കും; അതു യഹോവേക്കു ഒരു കീർ‍ത്തിയായും ഛേദിക്കപ്പെടാത്ത ശാശ്വതമായോരു അടയാളമായും ഇരിക്കും


Ezekiel 28:24

"And there shall no longer be a pricking brier or a painful thorn for the house of Israel from among all who are around them, who despise them. Then they shall know that I am the Lord GOD."


യിസ്രായേൽഗൃഹത്തെ നിന്ദിച്ചവരായി അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരിലുംനിന്നു കുത്തുന്ന പറക്കാരയും നോവിക്കുന്ന മുള്ളും ഇനി അവർക്കുംണ്ടാകയില്ല; ഞാൻ യഹോവയായ കർത്താവു എന്നു അവർ അറിയും.


Micah 7:4

The best of them is like a brier; The most upright is sharper than a thorn hedge; The day of your watchman and your punishment comes; Now shall be their perplexity.


അവരിൽ ഉത്തമൻ മുൾപടർപ്പുപോലെ; നേരുള്ളവൻ മുൾവേലിയെക്കാൾ വല്ലാത്തവൻ തന്നേ; നിന്റെ ദർശകന്മാർ പറഞ്ഞ ദിവസം, നിന്റെ സന്ദർശനദിവസം തന്നേ, വരുന്നു; ഇപ്പോൾ അവരുടെ പരിഭ്രമം വന്നുഭവിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Thorn?

Name :

Email :

Details :×