Thoroughly

Show Usage

Pronunciation of Thoroughly  

   

English Meaning

In a thorough manner; fully; entirely; completely.

  1. In a thorough or complete manner.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× നഖശിഖാന്തം - Nakhashikhaantham | Nakhashikhantham
× വിട്ടുവീഴ്‌ചയ്‌ക്കൊരുക്കമല്ലാത്ത - Vittuveezhchaykkorukkamallaaththa | Vittuveezhchaykkorukkamallatha
× പരിപൂര്‍ണ്ണമായി - Paripoor‍nnamaayi | Paripoor‍nnamayi
× നന്നായി - Nannaayi | Nannayi
× സമ്പൂര്‍ണ്ണമായി - Sampoor‍nnamaayi | Sampoor‍nnamayi
× പൂര്‍ണ്ണമായി - Poor‍nnamaayi | Poor‍nnamayi
× ഉപരിപ്ലവമല്ലാത്ത - Upariplavamallaaththa | Upariplavamallatha
× പൂർണ്ണമായി - Poornnamaayi | Poornnamayi

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 15:2

Her father said, "I really thought that you thoroughly hated her; therefore I gave her to your companion. Is not her younger sister better than she? Please, take her instead."


നിനക്കു അവളിൽ കേവലം അനിഷ്ടമായി എന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചതുകൊണ്ടു അവളെ നിന്റെ തോഴന്നു കൊടുത്തുപോയി; അവളുടെ അനുജത്തി അവളെക്കാൾ സുന്ദരിയല്ലോ? അവൾ മറ്റവൾക്കു പകരം നിനക്കു ഇരിക്കട്ടെ എന്നു പറഞ്ഞു.


2 Timothy 3:17

that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work.

Jeremiah 50:34

Their Redeemer is strong; The LORD of hosts is His name. He will thoroughly plead their case, That He may give rest to the land, And disquiet the inhabitants of Babylon.


എന്നാൽ അവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ശക്തിമാൻ ; സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ എന്നാകുന്നു അവന്റെ നാമം; ഭൂമിക്കു സ്വസ്ഥത വരുത്തേണ്ടതിന്നും ബാബേൽനിവാസികൾക്കു സ്വസ്ഥത വരുത്തേണ്ടതിന്നും അവരുടെ വ്യവഹാരം അവൻ ശ്രദ്ധയോടെ നടത്തും.


×

Found Wrong Meaning for Thoroughly?

Name :

Email :

Details :×