Thoughts

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of thought.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× thought എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Thought Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Thought Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 17:11

My days are past, My purposes are broken off, Even the thoughts of my heart.


എന്റെ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞുപോയി; എന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കു, എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ നിരൂപണങ്ങൾക്കു ഭംഗംവന്നു.


Romans 2:15

who show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and between themselves their thoughts accusing or else excusing them)


അവരുടെ മനസ്സാക്ഷിക്കുടെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞും അവരുടെ വിചാരങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറ്റം ചുമത്തുകയോ പ്രതിവാദിക്കയോ ചെയ്തുംകൊണ്ടു അവർ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു;


Jeremiah 4:14

O Jerusalem, wash your heart from wickedness, That you may be saved. How long shall your evil thoughts lodge within you?


യെരൂശലേമേ, നീ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്നു നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദുഷ്ടത കഴുകിക്കളക; നിന്റെ ദുഷ്ടവിചാരങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Thoughts?

Name :

Email :

Details :×