Thousand

Show Usage

Pronunciation of Thousand  

   

English Meaning

The number of ten hundred; a collection or sum consisting of ten times one hundred units or objects.

  1. The cardinal number equal to 10 × 100 or 103.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× സഹസ്രം - Sahasram
× ആയിരം എന്ന സംഖ്യ - Aayiram Enna Samkhya | ayiram Enna Samkhya
× അനേകം - Anekam
× വളരെ - Valare
× ആയിരമായ - Aayiramaaya | ayiramaya
× ആയിരം - Aayiram | ayiram
× ദശശതം - Dhashashatham
× ആയിരമെണ്ണം - Aayiramennam | ayiramennam
× സഹസ്ര - Sahasra

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 14:31

Or what king, going to make war against another king, does not sit down first and consider whether he is able with ten thousand to meet him who comes against him with twenty thousand?


അല്ല, ഒരു രാജാവു മറ്റൊരു രാജാവിനോടു പട ഏല്പാൻ പുറപ്പെടുംമുമ്പേ ഇരുന്നു, ഇരുപതിനായിരവുമായി വരുന്നവനോടു താൻ പതിനായിരവുമായി എതിർപ്പാൻ മതിയോ എന്നു ആലോചിക്കുന്നില്ലയോ?


2 Samuel 19:17

There were a thousand men of Benjamin with him, and Ziba the servant of the house of Saul, and his fifteen sons and his twenty servants with him; and they went over the Jordan before the king.


അവനോടുകൂടെ ആയിരം ബെന്യാമീന്യരും ശൗലിന്റെ ഗൃഹവിചാരകനായ സീബയും അവന്റെ പതിനഞ്ചു പുത്രന്മാരും ഇരുപതു ഭൃത്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവർ രാജാവു കാൺകെ യോർദ്ദാൻ കടന്നു ചെന്നു.


Ezra 2:3

the people of Parosh, two thousand one hundred and seventy-two;


പരോശിന്റെ മക്കൾ രണ്ടായിരത്തൊരുനൂറ്റെഴുപത്തിരണ്ടു.


×

Found Wrong Meaning for Thousand?

Name :

Email :

Details :×