Thousands

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of thousand.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× thousand എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. ആയിരങ്ങൾ - Thousand Enna Padhaththinte Bahuvachanam. Aayirangal | Thousand Enna Padhathinte Bahuvachanam. ayirangal

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Samuel 22:7

then Saul said to his servants who stood about him, "Hear now, you Benjamites! Will the son of Jesse give every one of you fields and vineyards, and make you all captains of thousands and captains of hundreds?


ശൗൽ ചുറ്റും നിലക്കുന്ന തന്റെ ഭൃത്യന്മാരോടു പറഞ്ഞതു: ബെന്യാമീന്യരേ, കേട്ടുകൊൾവിൻ ; യിശ്ശായിയുടെ മകൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെയും നിലങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും തന്നു നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സഹസ്രാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും ആക്കുമോ?


1 Chronicles 27:1

And the children of Israel, according to their number, the heads of fathers' houses, the captains of thousands and hundreds and their officers, served the king in every matter of the military divisions. These divisions came in and went out month by month throughout all the months of the year, each division having twenty-four thousand.


യിസ്രായേൽപുത്രന്മാർ ആളെണ്ണപ്രകാരം പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും സഹസ്രാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും സംവത്സരത്തിലെ സകലമാസങ്ങളിലും മാസാന്തരം വരികയും പോകയും ചെയ്യുന്ന അതതു ക്കുറുകളുടെ ഔരോ പ്രവൃത്തിയിലും രാജാവിന്നു സേവ ചെയ്തുപോന്ന അവരുടെ പ്രമാണികളും ആകെ ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ.


Numbers 31:14

But Moses was angry with the officers of the army, with the captains over thousands and captains over hundreds, who had come from the battle.


എന്നാൽ മോശെ യുദ്ധത്തിൽനിന്നു വന്നിട്ടുള്ള സഹസ്രാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരുമായ സൈന്യനായകന്മാരോടു കോപിച്ചു പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ:


×

Found Wrong Meaning for Thousands?

Name :

Email :

Details :×