Thousands

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of thousand.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× thousand എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. ആയിരങ്ങൾ - Thousand Enna Padhaththinte Bahuvachanam. Aayirangal | Thousand Enna Padhathinte Bahuvachanam. ayirangal
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 33:2

And he said: "The LORD came from Sinai, And dawned on them from Seir; He shone forth from Mount Paran, And He came with ten thousands of saints; From His right hand Came a fiery law for them.


അവൻ പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ: യഹോവ സീനായിൽനിന്നു വന്നു, അവർക്കും സേയീരിൽനിന്നു ഉദിച്ചു, പാറാൻ പർവ്വതത്തിൽനിന്നു വിളങ്ങി; ലക്ഷോപിലക്ഷം വിശുദ്ധന്മാരുടെ അടുക്കൽ നിന്നു വന്നു; അവർക്കുംവേണ്ടി അഗ്നിമയമായോരു പ്രമാണം അവന്റെ വലങ്കയ്യിൽഉണ്ടായിരുന്നു.


1 Samuel 22:7

then Saul said to his servants who stood about him, "Hear now, you Benjamites! Will the son of Jesse give every one of you fields and vineyards, and make you all captains of thousands and captains of hundreds?


ശൗൽ ചുറ്റും നിലക്കുന്ന തന്റെ ഭൃത്യന്മാരോടു പറഞ്ഞതു: ബെന്യാമീന്യരേ, കേട്ടുകൊൾവിൻ ; യിശ്ശായിയുടെ മകൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെയും നിലങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും തന്നു നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സഹസ്രാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും ആക്കുമോ?


Jude 1:14

Now Enoch, the seventh from Adam, prophesied about these men also, saying, "Behold, the Lord comes with ten thousands of His saints,


ആദാംമുതൽ ഏഴാമനായ ഹനോക്കും ഇവരെക്കുറിച്ചു:


×

Found Wrong Meaning for Thousands?

Name :

Email :

Details :×