Three

Show Usage

Pronunciation of Three  

   

English Meaning

One more than two; two and one.

  1. The cardinal number equal to 2 + 1.
  2. The third in a set or sequence.
  3. Something having three parts, units, or members.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× മൂന്നാള്‍ - Moonnaal‍ | Moonnal‍
× ത്രി - Thri
× ത്രയം - Thrayam
× ത്രൈ - Thrai
× തൃതീയഭാഗം - Thrutheeyabhaagam | Thrutheeyabhagam
× തൃതീയാംശം - Thrutheeyaamsham | Thrutheeyamsham
× ഭീഷണി - Bheeshani

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 11:3

And he had seven hundred wives, princesses, and three hundred concubines; and his wives turned away his heart.


അവന്നു എഴുനൂറു കുലീനപത്നികളും മുന്നൂറു വെപ്പാട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു; അവന്റെ ഭാര്യമാർ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ വശീകരിച്ചുകളഞ്ഞു.


2 Samuel 23:9

And after him was Eleazar the son of Dodo, the Ahohite, one of the three mighty men with David when they defied the Philistines who were gathered there for battle, and the men of Israel had retreated.


അവന്റെ ശേഷം ഒരു അഹോഹ്യന്റെ മകനായ ദോദായിയുടെ മകൻ എലെയാസാർ; അവൻ ഫെലിസ്ത്യർ യുദ്ധത്തിന്നു കൂടിയിരുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു യിസ്രായേല്യർ പൊയ്ക്കളഞ്ഞപ്പോൾ ദാവീദിനോടുകൂടെ നിന്നു ഫെലിസ്ത്യരെ വെല്ലുവിളിച്ച മൂന്നു വീരന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ ആയിരുന്നു.


1 Chronicles 11:19

And he said, "Far be it from me, O my God, that I should do this! Shall I drink the blood of these men who have put their lives in jeopardy? For at the risk of their lives they brought it." Therefore he would not drink it. These things were done by the three mighty men.


ഇതു ചെയ്‍വാൻ എന്റെ ദൈവം എനിക്കു സംഗതി വരുത്തരുതേ; തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ പുരുഷന്മാരുടെ രക്തം ഞാൻ കുടിക്കയോ? അവർ തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ ഉപേക്ഷിച്ചല്ലോ അതു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു; അതുകൊണ്ടു അവന്നു അതു കുടിപ്പാൻ മനസ്സായില്ല; ഇതാകുന്നു ഈ മൂന്നു വീരന്മാർ ചെയ്തതു.


×

Found Wrong Meaning for Three?

Name :

Email :

Details :×