Thresholds

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of threshold.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Amos 9:1

I saw the Lord standing by the altar, and He said: "Strike the doorposts, that the thresholds may shake, And break them on the heads of them all. I will slay the last of them with the sword. He who flees from them shall not get away, And he who escapes from them shall not be delivered.


യഹോവ യാഗപീ ത്തിന്നു മീതെ നിലക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു; അവൻ അരുളിച്ചെയ്തതെന്തെന്നാൽ: ഉത്തരങ്ങൾ കുലുങ്ങുമാറു നീ പോതികയെ അടിക്ക; അവ എല്ലാവരുടെയും തലമേൽ വീഴുവാൻ തക്കവണ്ണം തകർത്തു കളക; അവരുടെ സന്തതിയെ ഞാൻ വാൾ കൊണ്ടു കൊല്ലും; അവരിൽ ആരും ഔടിപ്പോകയില്ല. അവരിൽ ആരും വഴുതിപ്പോകയുമില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Thresholds?

Name :

Email :

Details :×