Thronged

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of throng.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Daniel 6:6

So these governors and satraps thronged before the king, and said thus to him: "King Darius, live forever!


അങ്ങനെ അദ്ധ്യക്ഷന്മാരും പ്രധാനദേശാധിപന്മാരും രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ബദ്ധപ്പെട്ടു ചെന്നു ഉണർത്തിച്ചതെന്തെന്നാൽ: ദാർയ്യാവേശ്രാജാവു ദീർഘായുസ്സായിരിക്കട്ടെ.


Mark 5:24

So Jesus went with him, and a great multitude followed Him and thronged Him.


അവൻ അവനോടുകൂടെ പോയി, വലിയ പുരുഷാരവും പിൻ ചെന്നു അവനെ തിക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു.


Luke 8:42

for he had an only daughter about twelve years of age, and she was dying. But as He went, the multitudes thronged Him.


അവന്നു ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടു വയസ്സുള്ള ഏകജാതയായോരു മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൾ മരിപ്പാറായതു കൊണ്ടു തന്റെ വീട്ടിൽ വരേണം എന്നു അവനോടു അപേക്ഷിച്ചു; അവൻ പോകുമ്പോൾ പുരുഷാരം അവനെ തിക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Thronged?

Name :

Email :

Details :×