Tightly

Show Usage

Pronunciation of Tightly  

   

English Meaning

In a tight manner; closely; nearly.

  1. In a tight manner.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ദൃഢമായി - Dhruddamaayi | Dhruddamayi
× ഉറപ്പിക്കുന്നതായി - Urappikkunnathaayi | Urappikkunnathayi
× ഗാഢം - Gaaddam | Gaddam
× ദൃബദ്ധമായി - Dhrubaddhamaayi | Dhrubadhamayi

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 40:17

He moves his tail like a cedar; The sinews of his thighs are tightly knit.


ദേവദാരുതുല്യമായ തന്റെ വാൽ അതു ആട്ടുന്നു; അതിന്റെ തുടയിലെ ഞരമ്പുകൾ കൂടി പിണഞ്ഞിരിക്കുന്നു.


Job 41:15

His rows of scales are his pride, Shut up tightly as with a seal;


ചെതുമ്പൽനിര അതിന്റെ ഡംഭമാകുന്നു; അതു മുദ്രവെച്ചു മുറുക്കി അടെച്ചിരിക്കുന്നു.


Judges 16:14

So she wove it tightly with the batten of the loom, and said to him, "The Philistines are upon you, Samson!" But he awoke from his sleep, and pulled out the batten and the web from the loom.


അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കുറ്റി അടിച്ചുറപ്പിച്ചുംവെച്ചു അവനോടു: ശിംശോനേ, ഫെലിസ്ത്യർ ഇതാ വരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു അവൻ ഉറക്കമുണർന്നു നെയ്ത്തുതടിയുടെ കുറ്റിയും പാവും പറിച്ചെടുത്തുകളഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Tightly?

Name :

Email :

Details :×