Times

Show Usage

Pronunciation of Times  

   

English Meaning

  1. Multiplied by: Five times two is ten.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× കാലം - Kaalam | Kalam
× പ്രാവശ്യം - Praavashyam | Pravashyam
×
× സമയം - Samayam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 33:29

"Behold, God works all these things, Twice, in fact, three times with a man,


ഇതാ, ദൈവം രണ്ടു മൂന്നു പ്രാവശ്യം ഇവയൊക്കെയും മനുഷ്യനോടു ചെയ്യുന്നു.


Luke 17:4

And if he sins against you seven times in a day, and seven times in a day returns to you, saying, "I repent,' you shall forgive him."


ദിവസത്തിൽ ഏഴുവട്ടം നിന്നോടു പിഴെക്കയും ഏഴുവട്ടവും നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു: ഞാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നു എന്നു പറകയും ചെയ്താൽ അവനോടു ക്ഷമിക്ക.


Leviticus 26:18

"And after all this, if you do not obey Me, then I will punish you seven times more for your sins.


ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബലത്തിന്റെ പ്രതാപം കൊടുക്കും; നിങ്ങളുടെ ആകാശത്തെ ഇരിമ്പു പോലെയും ഭൂമിയെ ചെമ്പുപോലെയും ആക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Times?

Name :

Email :

Details :×