Times

Show Usage

Pronunciation of Times  

   

English Meaning

  1. Multiplied by: Five times two is ten.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× കാലം - Kaalam | Kalam
× സമയം - Samayam
× പ്രാവശ്യം - Praavashyam | Pravashyam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Peter 1:20

He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you


അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന്നു മുമ്പെ മുന്നറിയപ്പെട്ടവനും അവൻ മുഖാന്തരം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിമിത്തം ഈ അന്ത്യകാലത്തു വെളിപ്പെട്ടവനും ആകുന്നു.


Matthew 18:22

Jesus said to him, "I do not say to you, up to seven times, but up to seventy times seven.


ഏഴുവട്ടം മതിയോ എന്നു ചോദിച്ചു. യേശു അവനോടു: “ഏഴുവട്ടമല്ല, എഴു എഴുപതു വട്ടം എന്നു ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.


Acts 3:19

Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord,


ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മാഞ്ഞുകിട്ടേണ്ടതിന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ടു തിരിഞ്ഞുകൊൾവിൻ ; എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ സമ്മുഖത്തുനിന്നു


×

Found Wrong Meaning for Times?

Name :

Email :

Details :×