Tithes

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of tithe.
  2. Third-person singular simple present indicative form of tithe.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Nehemiah 10:38

And the priest, the descendant of Aaron, shall be with the Levites when the Levites receive tithes; and the Levites shall bring up a tenth of the tithes to the house of our God, to the rooms of the storehouse.


വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളും അതിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരും വാതിൽകാവൽക്കാരും സംഗീതക്കാരും ഇരിക്കുന്ന അറകളിലേക്കു യിസ്രായേൽമക്കളും ലേവ്യരും ധാന്യം, വീഞ്ഞു, എണ്ണ എന്നിവയുടെ ഉദർച്ചാർപ്പണം കൊണ്ടുചെല്ലേണം; ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം ഞങ്ങൾ കൈവിടുകയില്ല.


Numbers 18:26

"Speak thus to the Levites, and say to them: "When you take from the children of Israel the tithes which I have given you from them as your inheritance, then you shall offer up a heave offering of it to the LORD, a tenth of the tithe.


നീ ലേവ്യരോടു പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാൽ: യിസ്രായേൽമക്കളുടെ പക്കൽനിന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അവകാശമായി നിങ്ങൾക്കു തന്നിരിക്കുന്ന ദശാംശം അവരോടു വാങ്ങുമ്പോൾ ദശാംശത്തിന്റെ പത്തിലൊന്നു നിങ്ങൾ യഹോവേക്കു ഉദർച്ചാർപ്പണമായി അർപ്പിക്കേണം.


Hebrews 7:9

Even Levi, who receives tithes, paid tithes through Abraham, so to speak,


ദശാംശം വാങ്ങുന്ന ലേവിയും അബ്രാഹാംമുഖാന്തരം ദശാംശം കൊടുത്തിരിക്കുു എന്നു ഒരു വിധത്തിൽ പറയാം.


×

Found Wrong Meaning for Tithes?

Name :

Email :

Details :×