Tithes

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of tithe.
  2. Third-person singular simple present indicative form of tithe.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 18:26

"Speak thus to the Levites, and say to them: "When you take from the children of Israel the tithes which I have given you from them as your inheritance, then you shall offer up a heave offering of it to the LORD, a tenth of the tithe.


നീ ലേവ്യരോടു പറയേണ്ടതു എന്തെന്നാൽ: യിസ്രായേൽമക്കളുടെ പക്കൽനിന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അവകാശമായി നിങ്ങൾക്കു തന്നിരിക്കുന്ന ദശാംശം അവരോടു വാങ്ങുമ്പോൾ ദശാംശത്തിന്റെ പത്തിലൊന്നു നിങ്ങൾ യഹോവേക്കു ഉദർച്ചാർപ്പണമായി അർപ്പിക്കേണം.


Numbers 18:24

For the tithes of the children of Israel, which they offer up as a heave offering to the LORD, I have given to the Levites as an inheritance; therefore I have said to them, "Among the children of Israel they shall have no inheritance."'


യിസ്രായേൽമക്കൾ യഹോവേക്കു ഉദർച്ചാർപ്പണമായി അർപ്പിക്കുന്ന ദശാംശം ഞാൻ ലേവ്യർക്കും അവകാശമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു അവർക്കും യിസ്രായേൽമക്കളുടെ ഇടയിൽ അവകാശം അരുതു എന്നു ഞാൻ അവരോടു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു.


Hebrews 7:6

but he whose genealogy is not derived from them received tithes from Abraham and blessed him who had the promises.


എന്നാൽ അവരുടെ വംശാവലിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവൻ അബ്രാഹാമിനോടു തന്നേ ദശാംശം വാങ്ങിയും വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പ്രാപിച്ചവനെ അനുഗ്രഹിച്ചുമിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Tithes?

Name :

Email :

Details :×