Touching

Show Usage

Pronunciation of Touching  

   

English Meaning

Affecting; moving; pathetic; as, a touching tale.

  1. Eliciting or capable of eliciting sympathy or tenderness. See Synonyms at moving.
  2. Concerning; about.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× തൊടല്‍ - Thodal‍
× ഏശല്‍ - Eshal‍
× ദുഃഖകരമായ - Dhuakhakaramaaya | Dhuakhakaramaya
× ഹൃദയസ്പർശിയായ - Hrudhayasparshiyaaya | Hrudhayasparshiyaya
× തൊടുക - Thoduka
× ഉദ്ദേശിച്ച്‌ - Uddheshichu | Udheshichu
× ഹൃദയസ്‌പര്‍ശിയായ - Hrudhayaspar‍shiyaaya | Hrudhayaspar‍shiyaya
× ആമര്‍ശനം - Aamar‍shanam | amar‍shanam
× ഹൃദയസ്‌പൃക്കായ - Hrudhayasprukkaaya | Hrudhayasprukkaya
× ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായ - Hrudhayaspar‍shiyaaya | Hrudhayaspar‍shiyaya
× കരുണമായ - Karunamaaya | Karunamaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Chronicles 3:12

one wing of the other cherub was five cubits, touching the wall of the room, and the other wing also was five cubits, touching the wing of the other cherub.


മറ്റെ കെരൂബിന്റെ ഒരു ചിറകു ആലയത്തിന്റെ ചുവരോടു തൊടുന്നതായി അഞ്ചു മുഴവും മറ്റെ ചിറകു മറ്റെ കെരൂബിന്റെ ചിറകോടു തൊടുന്നതായി അഞ്ചു മുഴവും ആയിരുന്നു.


Luke 7:39

Now when the Pharisee who had invited Him saw this, he spoke to himself, saying, "This Man, if He were a prophet, would know who and what manner of woman this is who is touching Him, for she is a sinner."


അവനെ ക്ഷണിച്ച പരീശൻ അതു കണ്ടിട്ടു: ഇവൻ പ്രവാചകൻ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ, തന്നെ തൊടുന്ന സ്ത്രീ ആരെന്നും എങ്ങനെയുള്ളവൾ എന്നും അറിയുമായിരുന്നു; അവൾ പാപിയല്ലോ എന്നു ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു


Daniel 8:5

And as I was considering, suddenly a male goat came from the west, across the surface of the whole earth, without touching the ground; and the goat had a notable horn between his eyes.


ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു കോലാട്ടുകൊറ്റൻ പടിഞ്ഞാറു നിന്നു നിലം തൊടാതെ സർവ്വ ഭൂതലത്തിലും കൂടിവന്നു; ആ കോലാട്ടുകൊറ്റന്നു കണ്ണുകളുടെ നടുവിൽ വിശേഷമായൊരു കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Touching?

Name :

Email :

Details :×