Touching

Show Usage

Pronunciation of Touching  

   

English Meaning

Affecting; moving; pathetic; as, a touching tale.

  1. Eliciting or capable of eliciting sympathy or tenderness. See Synonyms at moving.
  2. Concerning; about.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× കരുണമായ - Karunamaaya | Karunamaya
× ആമര്‍ശനം - Aamar‍shanam | amar‍shanam
× ദുഃഖകരമായ - Dhuakhakaramaaya | Dhuakhakaramaya
× ഹൃദയസ്‌പൃക്കായ - Hrudhayasprukkaaya | Hrudhayasprukkaya
× ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായ - Hrudhayaspar‍shiyaaya | Hrudhayaspar‍shiyaya
× ഹൃദയസ്‌പര്‍ശിയായ - Hrudhayaspar‍shiyaaya | Hrudhayaspar‍shiyaya
× തൊടല്‍ - Thodal‍
× തൊടുക - Thoduka
× ഹൃദയസ്പർശിയായ - Hrudhayasparshiyaaya | Hrudhayasparshiyaya
× ഏശല്‍ - Eshal‍
× ഉദ്ദേശിച്ച്‌ - Uddheshichu | Udheshichu

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 7:39

Now when the Pharisee who had invited Him saw this, he spoke to himself, saying, "This Man, if He were a prophet, would know who and what manner of woman this is who is touching Him, for she is a sinner."


അവനെ ക്ഷണിച്ച പരീശൻ അതു കണ്ടിട്ടു: ഇവൻ പ്രവാചകൻ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ, തന്നെ തൊടുന്ന സ്ത്രീ ആരെന്നും എങ്ങനെയുള്ളവൾ എന്നും അറിയുമായിരുന്നു; അവൾ പാപിയല്ലോ എന്നു ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു


Daniel 8:5

And as I was considering, suddenly a male goat came from the west, across the surface of the whole earth, without touching the ground; and the goat had a notable horn between his eyes.


ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു കോലാട്ടുകൊറ്റൻ പടിഞ്ഞാറു നിന്നു നിലം തൊടാതെ സർവ്വ ഭൂതലത്തിലും കൂടിവന്നു; ആ കോലാട്ടുകൊറ്റന്നു കണ്ണുകളുടെ നടുവിൽ വിശേഷമായൊരു കൊമ്പുണ്ടായിരുന്നു.


2 Chronicles 3:11

The wings of the cherubim were twenty cubits in overall length: one wing of the one cherub was five cubits, touching the wall of the room, and the other wing was five cubits, touching the wing of the other cherub;


കെരൂബുകളുടെ ചിറകുകളുടെ നീളം ഇരുപതു മുഴം. ഒന്നിന്റെ ഒരു ചിറകു ആലയത്തിന്റെ ചുവരോടു തൊടുന്നതായി അഞ്ചു മുഴവും മറ്റെ ചിറകു മറ്റെ കെരൂബിന്റെ ചിറകോടു തൊടുന്നതായി അഞ്ചു മുഴവും ആയിരുന്നു:


×

Found Wrong Meaning for Touching?

Name :

Email :

Details :×