Towers

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of tower.
  2. Third-person singular simple present indicative form of tower.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× [[tower]] എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - [[tower]] Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | [[tower]] Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×
× tower എന്ന പദത്തിന്റെ പ്രഥമപുരുഷ ഏകവചന സാമാന്യ വർത്തമാനകാലസൂചനാരൂപം - Tower Enna Padhaththinte Prathamapurusha Ekavachana Saamaanya Varththamaanakaalasoochanaaroopam | Tower Enna Padhathinte Prathamapurusha Ekavachana Samanya Varthamanakalasoochanaroopam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 30:25

There will be on every high mountain And on every high hill Rivers and streams of waters, In the day of the great slaughter, When the towers fall.


മഹാസംഹാരദിവസത്തിൽ ഗോപുരങ്ങൾ വീഴുമ്പോൾ, ഉയരമുള്ള എല്ലാമലയിലും പൊക്കമുള്ള എല്ലാകുന്നിന്മേലും തോടുകളും നീരൊഴുക്കുകളും ഉണ്ടാകും.


2 Chronicles 26:10

Also he built towers in the desert. He dug many wells, for he had much livestock, both in the lowlands and in the plains; he also had farmers and vinedressers in the mountains and in Carmel, for he loved the soil.


അവന്നു താഴ്വീതിയിലും സമഭൂമിയിലും വളരെ കന്നുകാലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു അവൻ മരുഭൂമിയിൽ ഗോപുരങ്ങൾ പണിതു, അനേകം കിണറും കുഴിപ്പിച്ചു; അവൻ കൃഷിപ്രിയനായിരുന്നതിനാൽ അവന്നു മലകളിലും കർമ്മേലിലും കൃഷിക്കാരും മുന്തിരിത്തോട്ടക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു.


2 Chronicles 26:15

And he made devices in Jerusalem, invented by skillful men, to be on the towers and the corners, to shoot arrows and large stones. So his fame spread far and wide, for he was marvelously helped till he became strong.


അവൻ അസ്ത്രങ്ങളും വലിയ കല്ലുകളും പ്രയോഗിപ്പാൻ ഗോപുരങ്ങളുടെയും കൊത്തളങ്ങളുടെയും മേൽ വെക്കേണ്ടതിന്നു കൗശലപ്പണിക്കാർ സങ്കല്പിച്ച യന്ത്രങ്ങൾ യെരൂശലേമിൽ തീർപ്പിച്ചു; അവൻ പ്രബലനായിത്തീരുവാന്തക്കവണ്ണം അതിശയമായി അവന്നു സഹായം ലഭിച്ചതുകൊണ്ടു അവന്റെ ശ്രുതി ബഹുദൂരം പരന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Towers?

Name :

Email :

Details :×