Towns

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of town.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;town എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Town Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Town Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joshua 13:30

Their territory was from Mahanaim, all Bashan, all the kingdom of Og king of Bashan, and all the towns of Jair which are in Bashan, sixty cities;


അവരുടെ ദേശം മഹനയീംമുതൽ ബാശാൻ മുഴുവനും ബാശാൻ രാജാവായ ഔഗിന്റെ രാജ്യമൊക്കെയും ബാശാനിൽ യായീരിന്റെ ഊരുകൾ എല്ലാംകൂടി അറുപതു പട്ടണങ്ങളും


1 Kings 4:13

Ben-Geber, in Ramoth Gilead; to him belonged the towns of Jair the son of Manasseh, in Gilead; to him also belonged the region of Argob in Bashan--sixty large cities with walls and bronze gate-bars;


ഗിലെയാദിലെ രാമോത്തിൽ ബെൻ -ഗേബെർ; അവന്റെ ഇടവക മനശ്ശെയുടെ മകനായ യായീരിന്നു ഗിലെയാദിലുള്ള പട്ടണങ്ങളും മതിലുകളും ചെമ്പോടാമ്പലുകളും ഉള്ള അറുപതു വലിയ പട്ടണങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ബാശാനിലെ അര്ഗ്ഗോബ് ദേശവും ആയിരുന്നു,


Mark 8:27

Now Jesus and His disciples went out to the towns of Caesarea Philippi; and on the road He asked His disciples, saying to them, "Who do men say that I am?"


അനന്തരം യേശു ശിഷ്യന്മാരുമായി ഫിലിപ്പൊസിന്റെ കൈസര്യകൂ അടുത്ത ഊരുകളിലേക്കു പോയി; വഴിയിൽവെച്ചു ശിഷ്യന്മാരോടു: ജനങ്ങൾ എന്നെ ആർ എന്നു പറയുന്നു എന്നു ചോദിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Towns?

Name :

Email :

Details :×