Traditions

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of tradition.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Corinthians 11:2

Now I praise you, brethren, that you remember me in all things and keep the traditions just as I delivered them to you.


നിങ്ങൾ സകലത്തിലും എന്നെ ഔർക്കുംകയും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏല്പിച്ച കല്പനകളെ പ്രമാണിക്കയും ചെയ്കയാൽ നിങ്ങളെ പുകഴ്ത്തുന്നു.


Galatians 1:14

And I advanced in Judaism beyond many of my contemporaries in my own nation, being more exceedingly zealous for the traditions of my fathers.


എന്റെ പിതൃപാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചു അത്യന്തം എരിവേറി, എന്റെ സ്വജനത്തിൽ സമപ്രായക്കാരായ പലരെക്കാളും യെഹൂദമതത്തിൽ അധികം മുതിരുകയും ചെയ്തുപോന്നു.


2 Thessalonians 2:15

Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which you were taught, whether by word or our epistle.


ആകയാൽ സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങൾ ഉറെച്ചുനിന്നു ഞങ്ങൾ വാക്കിനാലോ ലേഖനത്താലോ ഉപദേശിച്ചുതന്ന പ്രമാണങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊൾവിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Traditions?

Name :

Email :

Details :×