Transgressions

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of transgression.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Amos 2:1

Thus says the LORD: "For three transgressions of Moab, and for four, I will not turn away its punishment, Because he burned the bones of the king of Edom to lime.


യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: മോവാബിന്റെ മൂന്നോ നാലോ അതിക്രമം നിമിത്തം അവൻ എദോംരാജാവിന്റെ അസ്ഥികളെ ചുട്ടു കുമ്മായമാക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കയാൽ തന്നെ, ഞാൻ ശിക്ഷ മടക്കിക്കളകയില്ല.


Job 35:6

If you sin, what do you accomplish against Him? Or, if your transgressions are multiplied, what do you do to Him?


നീ പാപം ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവനോടു എന്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നു? നിന്റെ ലംഘനം പെരുകുന്നതിനാൽ നീ അവനോടു എന്തു ചെയ്യുന്നു?


Ezekiel 21:24

"Therefore thus says the Lord GOD: "Because you have made your iniquity to be remembered, in that your transgressions are uncovered, so that in all your doings your sins appear--because you have come to remembrance, you shall be taken in hand.


അതുകൊണ്ടു യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങളുടെ സകലപ്രവൃത്തികളിലും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമാകത്തക്കവണ്ണം നിങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടുവരുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അകൃത്യം ഔർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും നിങ്ങളെയും ഔർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും നിങ്ങളെ കയ്യാൽ പിടിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Transgressions?

Name :

Email :

Details :×