Transgressors

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of transgressor.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Daniel 8:23

"And in the latter time of their kingdom, When the transgressors have reached their fullness, A king shall arise, Having fierce features, Who understands sinister schemes.


എന്നാൽ അവരുടെ രാജത്വത്തിന്റെ അന്ത്യകാലത്തു അതിക്രമക്കാരുടെ അതിക്രമം തികയുമ്പോൾ, ഉഗ്രഭാവവും ഉപായബുദ്ധിയും ഉള്ളോരു രാജാവു എഴുന്നേലക്കും.


Psalms 51:13

Then I will teach transgressors Your ways, And sinners shall be converted to You.


അപ്പോൾ ഞാൻ അതിക്രമക്കാരോടു നിന്റെ വഴികളെ ഉപദേശിക്കും; പാപികൾ നിങ്കലേക്കു മനംതിരിയും.


Psalms 37:38

But the transgressors shall be destroyed together; The future of the wicked shall be cut off.


യഹോവ അവരെ സഹായിച്ചു വിടുവിക്കുന്നു; അവർ അവനിൽ ആശ്രയിക്കകൊണ്ടു അവൻ അവരെ ദുഷ്ടന്മാരുടെ കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിച്ചു രക്ഷിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Transgressors?

Name :

Email :

Details :×