Transgressors

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of transgressor.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 37:38

But the transgressors shall be destroyed together; The future of the wicked shall be cut off.


യഹോവ അവരെ സഹായിച്ചു വിടുവിക്കുന്നു; അവർ അവനിൽ ആശ്രയിക്കകൊണ്ടു അവൻ അവരെ ദുഷ്ടന്മാരുടെ കയ്യിൽനിന്നു വിടുവിച്ചു രക്ഷിക്കുന്നു.


Isaiah 1:28

The destruction of transgressors and of sinners shall be together, And those who forsake the LORD shall be consumed.


എന്നാൽ അതിക്രമികൾക്കും പാപികൾക്കും ഒരുപോലെ നാശം ഭവിക്കും; യഹോവയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർ മുടിഞ്ഞുപോകും.


Psalms 51:13

Then I will teach transgressors Your ways, And sinners shall be converted to You.


അപ്പോൾ ഞാൻ അതിക്രമക്കാരോടു നിന്റെ വഴികളെ ഉപദേശിക്കും; പാപികൾ നിങ്കലേക്കു മനംതിരിയും.


×

Found Wrong Meaning for Transgressors?

Name :

Email :

Details :×