Treasuries

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of treasury.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 14:14

And he took all the gold and silver, all the articles that were found in the house of the LORD and in the treasuries of the king's house, and hostages, and returned to Samaria.


അവൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിലും രാജധാനിയിലെ ഭണ്ഡാരത്തിലും കണ്ട പൊന്നും വെള്ളിയുമൊക്കെയും സകലഉപകരങ്ങളും എടുത്തു ജാമ്യക്കാരെയും പിടിച്ചുകൊണ്ടു ശമർയ്യയിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി.


1 Chronicles 26:26

This Shelomith and his brethren were over all the treasuries of the dedicated things which King David and the heads of fathers' houses, the captains over thousands and hundreds, and the captains of the army, had dedicated.


ദാവീദ്‍രാജാവും പിതൃഭവനത്തലവന്മാരും സഹസ്രാധിപന്മാരും ശതാധിപന്മാരും സേനാപതിമാരും നിവേദിച്ച വിശുദ്ധവസ്തുക്കളുടെ സകലഭണ്ഡാരത്തിന്നും ശെലോമീത്തും അവന്റെ സഹോദരന്മാരും മേൽവിചാരകരായിരുന്നു.


1 Chronicles 28:12

and the plans for all that he had by the Spirit, of the courts of the house of the LORD, of all the chambers all around, of the treasuries of the house of God, and of the treasuries for the dedicated things;


യഹോവയുടെ ആലയം, പ്രാകാരങ്ങൾ, ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ അറകൾ, ദൈവാലയത്തിന്റെ ഭണ്ഡാരഗൃഹങ്ങൾ, നിവേദിത വസ്തുക്കളുടെ ഭണ്ഡാരം,


×

Found Wrong Meaning for Treasuries?

Name :

Email :

Details :×