Trudging

Show Usage
   

English Meaning

  1. Present participle of trudge.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 2:7

"For the LORD your God has blessed you in all the work of your hand. He knows your trudging through this great wilderness. These forty years the LORD your God has been with you; you have lacked nothing."'


നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്റെ കൈകളുടെ സകലപ്രവൃത്തിയിലും നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു; ഈ മഹാമരുഭൂമിയിൽ നീ സഞ്ചരിക്കുന്നതു അവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഈ നാല്പതു സംവത്സരം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നോടുകൂടെ ഇരുന്നു; നിനക്കു യാതൊന്നിന്നും മുട്ടും വന്നിട്ടില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Trudging?

Name :

Email :

Details :×