Uncleanness

Show Usage

Pronunciation of Uncleanness  

English Meaning

  1. The state of being unclean
  2. The result or product of being unclean.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 19:13

Whoever touches the body of anyone who has died, and does not purify himself, defiles the tabernacle of the LORD. That person shall be cut off from Israel. He shall be unclean, because the water of purification was not sprinkled on him; his uncleanness is still on him.


മരിച്ചുപോയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശവം ആരെങ്കിലും തൊട്ടിട്ടു തന്നെത്താൻ ശുദ്ധീകരിക്കാഞ്ഞാൽ അവൻ യഹോവയുടെ തിരുനിവാസത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്നു; അവനെ യിസ്രായേലിൽ നിന്നു ഛേദിച്ചുകളയേണം; ശുദ്ധീകരണ ജലംകൊണ്ടു അവനെ തളിച്ചില്ല; അവൻ അശുദ്ധൻ . അവന്റെ അശുദ്ധി അവന്റെ മേൽ നിലക്കുന്നു.


Leviticus 16:19

Then he shall sprinkle some of the blood on it with his finger seven times, cleanse it, and consecrate it from the uncleanness of the children of Israel.


അവൻ രക്തം കുറെ വിരൽകൊണ്ടു ഏഴു പ്രാവശ്യം അതിന്മേൽ തളിച്ചു യിസ്രായേൽമക്കളുടെ അശുദ്ധികളെ നീക്കി വെടിപ്പാക്കി ശുദ്ധീകരിക്കേണം.


Ephesians 5:3

But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you, as is fitting for saints;


ദുർന്നടപ്പും യാതൊരു അശുദ്ധിയും അത്യാഗ്രഹവും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പേർ പറകപോലും അരുതു;


×

Found Wrong Meaning for Uncleanness?

Name :

Email :

Details :×