Unequaled

Pronunciation of Unequaled  

   

English Meaning

Not equaled; unmatched; unparalleled; unrivaled; exceeding; surpassing; -- in a good or bad sense; as, unequaled excellence; unequaled ingratitude or baseness.

  1. Not matched or paralleled by others of its kind; unrivaled.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× അന്യായമായ - Anyaayamaaya | Anyayamaya
× അപര്യാപ്‌തമായ - Aparyaapthamaaya | Aparyapthamaya
× സർവ്വമശ്രഷ്‌ഠമായ - Sarvvamashrashdamaaya | Sarvvamashrashdamaya
× അസമർത്ഥമായ - Asamarththamaaya | Asamarthamaya
× അനീതിയായ - Aneethiyaaya | Aneethiyaya
× ഒപ്പമല്ലാത്ത - Oppamallaaththa | Oppamallatha
× അസമമായ - Asamamaaya | Asamamaya
× സര്‍വ്വമശ്രഷ്‌ഠമായ - Sar‍vvamashrashdamaaya | Sar‍vvamashrashdamaya
× അതുല്യമായ - Athulyamaaya | Athulyamaya
× അസമമായി - Asamamaayi | Asamamayi
× അനീതിയായി - Aneethiyaayi | Aneethiyayi
× അസമർത്ഥമായി - Asamarththamaayi | Asamarthamayi
×
× സമമല്ലാത്ത - Samamallaaththa | Samamallatha
× താരതമ്യപ്പടുത്താനാവാത്ത - Thaarathamyappaduththaanaavaaththa | Tharathamyappaduthanavatha
× തുല്യമല്ലാത്ത - Thulyamallaaththa | Thulyamallatha
× അന്യായമായി - Anyaayamaayi | Anyayamayi

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Unequaled?

Name :

Email :

Details :×