Unless

Show Usage

Pronunciation of Unless  

   

English Meaning

Upon any less condition than (the fact or thing stated in the sentence or clause which follows); if not; supposing that not; if it be not; were it not that; except; as, we shall fail unless we are industrious.

  1. Except on the condition that; except under the circumstances that: "Exceptional talent does not always win its reward unless favored by exceptional circumstances” ( Mary Elizabeth Braddon).
  2. Except for; except.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× അല്ലാതിരുന്നാൽ - Allaathirunnaal | Allathirunnal
× അല്ലാതിരുന്നാല്‍ - Allaathirunnaal‍ | Allathirunnal‍
× കൂടാതെ - Koodaathe | Koodathe
× അല്ലാഞ്ഞാൽ - Allaanjaal | Allanjal
× അല്ലാഞ്ഞാല്‍ - Allaanjaal‍ | Allanjal‍
× അല്ലാതെ - Allaathe | Allathe
× വ്യത്യാസപ്പെട്ട - Vyathyaasappetta | Vyathyasappetta

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 13:5

I tell you, no; but unless you repent you will all likewise perish."


അവൻ ഈ ഉപമയും പറഞ്ഞു: ഒരുത്തന്നു തന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ നട്ടിരുന്നോരു അത്തിവൃക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ അതിൽ ഫലം തിരഞ്ഞുവന്നു, കണ്ടില്ലതാനും.


Acts 8:31

And he said, "How can I, unless someone guides me?" And he asked Philip to come up and sit with him.


ഒരുത്തൻ പൊരുൾ തിരിച്ചുതരാഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കും എന്നു അവൻ പറഞ്ഞു, ഫിലിപ്പൊസ് കയറി തന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കേണം എന്നു അപേക്ഷിച്ചു.


Luke 13:3

I tell you, no; but unless you repent you will all likewise perish.


അല്ല, ശീലോഹാമിലെ ഗോപുരം വീണു മരിച്ചുപോയ ആ പതിനെട്ടുപേർ യെരൂശലേമിൽ പാർക്കുംന്ന സകല മനുഷ്യരിലും കുറ്റക്കാർ ആയിരുന്നു എന്നു തോന്നുന്നുവോ?


×

Found Wrong Meaning for Unless?

Name :

Email :

Details :×