Unrecognized

Show Usage

Pronunciation of Unrecognized  

   

English Meaning

  1. Not recognized

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Lamentations 4:8

Now their appearance is blacker than soot; They go unrecognized in the streets; Their skin clings to their bones, It has become as dry as wood.


അവരുടെ മുഖം കരിക്കട്ടയെക്കാൾ കറുത്തിരിക്കുന്നു; വീഥികളിൽ അവരെ കണ്ടിട്ടു ആരും അറിയുന്നില്ല; അവരുടെ ത്വൿ അസ്ഥികളോടു പറ്റി ഉണങ്ങി മരംപോലെ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Unrecognized?

Name :

Email :

Details :×