English Meaning

  1. Not new; secondhand: a used car.
  2. Accustomed; habituated: getting used to the cold weather; was used to driving a small car.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× പുതിയതല്ലാത്ത - Puthiyathallaaththa | Puthiyathallatha
× use എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Use Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Use Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 17:16

The bin of flour was not used up, nor did the jar of oil run dry, according to the word of the LORD which He spoke by Elijah.


യഹോവ ഏലീയാവുമുഖാന്തരം അരുളിച്ചെയ്ത വചന പ്രകാരം കലത്തിലെ മാവു തീർന്നുപോയില്ല, ഭരണിയിലെ എണ്ണ കുറഞ്ഞുപോയതുമില്ല.


Judges 1:7

And Adoni-Bezek said, "Seventy kings with their thumbs and big toes cut off used to gather scraps under my table; as I have done, so God has repaid me." Then they brought him to Jerusalem, and there he died.


കൈകാലുകളുടെ പെരുവിരൽ മുറിച്ചു എഴുപതു രാജാക്കന്മാർ എന്റെ മേശയിൻ കീഴിൽനിന്നു പെറുക്കിത്തിന്നിരുന്നു; ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നേ ദൈവം എനിക്കു പകരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നു അദോനീ--ബേസെൿ പറഞ്ഞു. അവർ അവനെ യെരൂശലേമിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി അവിടെവെച്ചു അവൻ മരിച്ചു.


Exodus 38:24

All the gold that was used in all the work of the holy place, that is, the gold of the offering, was twenty-nine talents and seven hundred and thirty shekels, according to the shekel of the sanctuary.


വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്റെ സകലപ്രവൃത്തിയുടെയും പണിക്കു വഴിപാടായി വന്നു ഉപയോഗിച്ച പൊന്നു വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലെ തൂക്കപ്രകാരം ആകെ ഇരുപത്തൊമ്പതു താലന്തും എഴുനൂറ്റിമുപ്പതു ശേക്കെലും ആയിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Used?

Name :

Email :

Details :×