Utters

Show Usage

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of utter.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 19:2

Day unto day utters speech, And night unto night reveals knowledge.


പകൽ പകലിന്നു വാക്കു പൊഴിക്കുന്നു; രാത്രി രാത്രിക്കു അറിവു കൊടുക്കുന്നു.


Jeremiah 10:13

When He utters His voice, There is a multitude of waters in the heavens: "And He causes the vapors to ascend from the ends of the earth. He makes lightning for the rain, He brings the wind out of His treasuries."


അവൻ തന്റെ നാദം പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തു വെള്ളത്തിന്റെ മുഴക്കം ഉണ്ടാകുന്നു; ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളിൽനിന്നു അവൻ ആവി കയറ്റുന്നു; മഴെക്കു മിന്നൽ ഉണ്ടാക്കി തന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽനിന്നു കാറ്റു പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.


Amos 1:2

And he said: "The LORD roars from Zion, And utters His voice from Jerusalem; The pastures of the shepherds mourn, And the top of Carmel withers."


അവൻ പറഞ്ഞതോ യഹോവ സീയോനിൽനിന്നു ഗർജ്ജിച്ചു, യെരൂശലേമിൽനിന്നു തന്റെ നാദം കേൾപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഇടയന്മാരുടെ മേച്ചല്പുറങ്ങൾ ദുഃഖിക്കും; കർമ്മേലിന്റെ കൊടുമുടി വാടിപ്പോകും.


×

Found Wrong Meaning for Utters?

Name :

Email :

Details :×