Utters

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of utter.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 51:16

When He utters His voice--There is a multitude of waters in the heavens: "He causes the vapors to ascend from the ends of the earth; He makes lightnings for the rain; He brings the wind out of His treasuries."


അവൻ തന്റെ നാദം പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തു വെള്ളത്തിന്റെ മുഴക്കം ഉണ്ടാകുന്നു; ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളിൽനിന്നു അവൻ ആവി കയറ്റുന്നു; മഴെക്കു മിന്നൽ ഉണ്ടാക്കി തന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽനിന്നു കാറ്റു പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.


Amos 1:2

And he said: "The LORD roars from Zion, And utters His voice from Jerusalem; The pastures of the shepherds mourn, And the top of Carmel withers."


അവൻ പറഞ്ഞതോ യഹോവ സീയോനിൽനിന്നു ഗർജ്ജിച്ചു, യെരൂശലേമിൽനിന്നു തന്റെ നാദം കേൾപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഇടയന്മാരുടെ മേച്ചല്പുറങ്ങൾ ദുഃഖിക്കും; കർമ്മേലിന്റെ കൊടുമുടി വാടിപ്പോകും.


Psalms 19:2

Day unto day utters speech, And night unto night reveals knowledge.


പകൽ പകലിന്നു വാക്കു പൊഴിക്കുന്നു; രാത്രി രാത്രിക്കു അറിവു കൊടുക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Utters?

Name :

Email :

Details :×