Valleys

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of valley.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 35:8

And I will fill its mountains with the slain; on your hills and in your valleys and in all your ravines those who are slain by the sword shall fall.


ഞാൻ അതിന്റെ മലകളെ നിഹതന്മാരെക്കൊണ്ടു നിറെക്കും നിന്റെ കുന്നുകളിലും താഴ്വരകളിലും നിന്റെ സകലനദികളിലും വാളാൽ നിഹതന്മാരായവർ വീഴും.


Ezekiel 34:13

And I will bring them out from the peoples and gather them from the countries, and will bring them to their own land; I will feed them on the mountains of Israel, in the valleys and in all the inhabited places of the country.


ഞാൻ അവയെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽനിന്നു പുറപ്പെടുവിച്ചു ദേശങ്ങളിൽ നിന്നു ശേഖരിച്ചു സ്വദേശത്തു കൊണ്ടുവന്നു യിസ്രായേൽമലകളിലും നദീതീരങ്ങളിലും ദേശത്തിലെ സകലവാസസ്ഥലങ്ങളിലും മേയിക്കും.


Ezekiel 32:5

I will lay your flesh on the mountains, And fill the valleys with your carcass.


ഞാൻ നിന്റെ മാംസത്തെ പർവ്വതങ്ങളിന്മേൽ കൂട്ടി നിന്റെ പിണംകൊണ്ടു താഴ്വരകളെ നിറെക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Valleys?

Name :

Email :

Details :×