Valor

Show Usage

Pronunciation of Valor  

English Meaning

Value; worth.

  1. Courage and boldness, as in battle; bravery.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

വീരൻ - Veeran ;ധീരോദാത്തമായ - Dheerodhaaththamaaya | Dheerodhathamaya ;ശൂരമായ - Shooramaaya | Shooramaya ;ശൂരൻ - Shooran ;ധൈര്യം - Dhairyam ;വിപദി ധൈര്യം - Vipadhi Dhairyam ;

വലിയ പൗരുഷം - Valiya Paurusham | Valiya Pourusham ;ശൗര്യം - Shauryam | Shouryam ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joshua 8:3

So Joshua arose, and all the people of war, to go up against Ai; and Joshua chose thirty thousand mighty men of valor and sent them away by night.


അങ്ങനെ യോശുവയും പടജ്ജനമൊക്കെയും ഹായിയിലേക്കു പോകുവാൻ പുറപ്പെട്ടു: പരാക്രമശാലികളായ മുപ്പതിനായിരംപേരെ യോശുവ തിരഞ്ഞെടുത്തു രാത്രിയിൽ അയച്ചു,


Deuteronomy 3:18

"Then I commanded you at that time, saying: "The LORD your God has given you this land to possess. All you men of valor shall cross over armed before your brethren, the children of Israel.


അക്കാലത്തു ഞാൻ നിങ്ങളോടു ആജ്ഞാപിച്ചതു: നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങൾക്കു ഈ ദേശത്തെ അവകാശമായി തന്നിരിക്കുന്നു; നിങ്ങളിൽ യുദ്ധപ്രാപ്തന്മാരായ എല്ലാവരും യിസ്രായേല്യരായ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്കും മുമ്പായി യുദ്ധസന്നദ്ധരായി കടന്നുപോകേണം


2 Chronicles 25:6

He also hired one hundred thousand mighty men of valor from Israel for one hundred talents of silver.


അവൻ യിസ്രായേലിൽനിന്നും ഒരു ലക്ഷം പരാക്രമശാലികളെ നൂറു താലന്ത് വെള്ളി കൊടുത്തു കൂലിക്കു വാങ്ങി.


×

Found Wrong Meaning for Valor?

Name :

Email :

Details :×