Valuations

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of valuation.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 27:25

And all your valuations shall be according to the shekel of the sanctuary: twenty gerahs to the shekel.


എന്നാൽ ഒരുത്തൻ തനിക്കുള്ള ആൾ, മൃഗം, അവകാശനിലം മുതലായി യഹോവേക്കു കൊടുക്കുന്ന യാതൊരു ശപഥാർപ്പിതവും വിൽക്കയോ വീണ്ടെടുക്കയോ ചെയ്തുകൂടാ; ശപഥാർപ്പിതം ഒക്കെയും യഹോവേക്കു അതിവിശുദ്ധം ആകുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Valuations?

Name :

Email :

Details :×