Vestibule

Show Usage

Pronunciation of Vestibule  

   

English Meaning

The porch or entrance into a house; a hall or antechamber next the entrance; a lobby; a porch; a hall.

  1. A small entrance hall or passage between the outer door and the interior of a house or building.
  2. An enclosed area at the end of a passenger car on a railroad train.
  3. Anatomy A cavity, chamber, or channel that leads to or is an entrance to another cavity: the vestibule to the ear.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× തളം - Thalam
× പൂമുഖം - Poomukham
× വഴി - Vazhi
× തിണ്ണ - Thinna
× ചാൽ - Chaal | Chal
× ചാല്‍ - Chaal‍ | Chal‍
× കുപ്പായം - Kuppaayam | Kuppayam
× പ്രവേശനകവാടം - Praveshanakavaadam | Praveshanakavadam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 46:2

The prince shall enter by way of the vestibule of the gateway from the outside, and stand by the gatepost. The priests shall prepare his burnt offering and his peace offerings. He shall worship at the threshold of the gate. Then he shall go out, but the gate shall not be shut until evening.


എന്നാൽ പ്രഭു പുറത്തുനിന്നു ആ ഗോപുരത്തിന്റെ പൂമുഖംവഴിയായി കടന്നു ചെന്നു, ഗോപുരത്തിന്റെ മുറിച്ചുവരിന്നരികെ നിൽക്കേണം; പുരോഹിതൻ അവന്റെ ഹോമയാഗവും സമാധാനയാഗവും അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഗോപുരത്തിന്റെ ഉമ്മരപ്പടിക്കൽ നമസ്കരിക്കേണം; പിന്നെ അവൻ പുറത്തേക്കു പോകേണം: എന്നാൽ ഗോപുരം സന്ധ്യവരെ അടെക്കാതെയിരിക്കേണം.


2 Chronicles 29:17

Now they began to sanctify on the first day of the first month, and on the eighth day of the month they came to the vestibule of the LORD. So they sanctified the house of the LORD in eight days, and on the sixteenth day of the first month they finished.


ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തിയ്യതി അവർ വിശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തുടങ്ങി; എട്ടാം തിയ്യതി അവർ യഹോവയുടെ മണ്ഡപത്തിങ്കൽ എത്തി; ഇങ്ങനെ അവർ എട്ടുദിവസംകൊണ്ടു യഹോവയുടെ ആലയം വിശുദ്ധീകരിച്ചു; ഒന്നാം മാസം പതിനാറാം തിയ്യതി തീർത്തു,


Ezekiel 41:25

Cherubim and palm trees were carved on the doors of the temple just as they were carved on the walls. A wooden canopy was on the front of the vestibule outside.


പൂമുഖത്തിന്റെ പാർശ്വങ്ങളിൽ ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തും അഴിയുള്ള ജാലകങ്ങളും ഈന്തപ്പനകളും ഉണ്ടായിരുന്നു; ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആലയത്തിന്റെ പുറവാരമുറികളുടെയും തുലാങ്ങളുടെയും പണി.


×

Found Wrong Meaning for Vestibule?

Name :

Email :

Details :×