Villages

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of village.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× village എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Village Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Village Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joshua 21:12

But the fields of the city and its villages they gave to Caleb the son of Jephunneh as his possession.


എന്നാൽ പട്ടണത്തോടു ചേർന്ന നിലങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും അവർ യെഫുന്നെയുടെ മകനായ കാലേബിന്നു അവകാശമായി കൊടുത്തു.


Nehemiah 6:2

that Sanballat and Geshem sent to me, saying, "Come, let us meet together among the villages in the plain of Ono." But they thought to do me harm.


സൻ ബല്ലത്തും ഗേശെമും എന്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു: വരിക; നാം ഔനോസമഭൂമിയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ യോഗംകൂടുക എന്നു പറയിച്ചു. എന്നോടു ദോഷം ചെയ്‍വാനായിരുന്നു അവർ നിരൂപിച്ചതു.


Joshua 19:8

and all the villages that were all around these cities as far as Baalath Beer, Ramah of the South. This was the inheritance of the tribe of the children of Simeon according to their families.


സെബൂലൂൻ മക്കൾക്കു കുടുംബംകുടുംബമായി മൂന്നാമത്തെ നറുകൂ വന്നു; അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ അതിർ സാരീദ്വരെ ആയിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Villages?

Name :

Email :

Details :×