Villages

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of village.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× village എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Village Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Village Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Nehemiah 6:2

that Sanballat and Geshem sent to me, saying, "Come, let us meet together among the villages in the plain of Ono." But they thought to do me harm.


സൻ ബല്ലത്തും ഗേശെമും എന്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു: വരിക; നാം ഔനോസമഭൂമിയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ യോഗംകൂടുക എന്നു പറയിച്ചു. എന്നോടു ദോഷം ചെയ്‍വാനായിരുന്നു അവർ നിരൂപിച്ചതു.


Isaiah 42:11

Let the wilderness and its cities lift up their voice, The villages that Kedar inhabits. Let the inhabitants of Sela sing, Let them shout from the top of the mountains.


മരുഭൂമിയും അതിലെ പട്ടണങ്ങളും കേദാർ പാർക്കുംന്ന ഗ്രാമങ്ങളും ശബ്ദം ഉയർത്തട്ടെ; ശൈലനിവാസികൾ ഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കയും മലമുകളിൽ നിന്നു ആർക്കുംകയും ചെയ്യട്ടെ.


Jeremiah 49:2

Therefore behold, the days are coming," says the LORD, "That I will cause to be heard an alarm of war In Rabbah of the Ammonites; It shall be a desolate mound, And her villages shall be burned with fire. Then Israel shall take possession of his inheritance," says the LORD.


ആകയാൽ ഞാൻ അമ്മോന്യരുടെ രബ്ബയിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ആർപ്പുവിളി കേൾപ്പിക്കുന്ന കാലം വരുന്നു എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു; അന്നു അതു ശൂന്യമായി കലക്കുന്നാകും; അതിന്റെ പുത്രീനഗരങ്ങളും തീ പിടിച്ചു വെന്തുപോകും; യിസ്രായേൽ തന്നേ കൈവശമാക്കിയവരെ കൈവശമാക്കും എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Villages?

Name :

Email :

Details :×