Vineyards

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of vineyard.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 6:11

houses full of all good things, which you did not fill, hewn-out wells which you did not dig, vineyards and olive trees which you did not plant--when you have eaten and are full--


നീ നിറെക്കാതെ സകലസമ്പത്തും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വീടുകളും നീ കുഴിക്കാത്ത കിണറുകളും നീ നട്ടുണ്ടാക്കാത്ത മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും ഒലിവുതോട്ടങ്ങളും നിനക്കു തരികയും നീ തിന്നു തൃപ്തി പ്രാപിക്കയും ചെയ്യുമ്പോൾ


Amos 9:14

I will bring back the captives of My people Israel; They shall build the waste cities and inhabit them; They shall plant vineyards and drink wine from them; They shall also make gardens and eat fruit from them.


അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ജനമായ യിസ്രായേലിന്റെ പ്രവാസികളെ മടക്കിവരുത്തും ശൂന്യമായിപ്പോയിരുന്ന പട്ടണങ്ങളെ അവർ പണിതു പാർക്കയും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവയിലെ വീഞ്ഞു കുടിക്കയും തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവയിലെ ഫലം അനുഭവിക്കയും ചെയ്യും.


Song of Solomon 1:14

My beloved is to me a cluster of henna blooms In the vineyards of En Gedi.


എന്റെ പ്രിയനേ, നീ സുന്ദരൻ , നീ മനോഹരൻ ; നമ്മുടെ കിടക്കയും പച്ചയാകുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Vineyards?

Name :

Email :

Details :×