Vineyards

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of vineyard.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Chronicles 27:27

And Shimei the Ramathite was over the vineyards, and Zabdi the Shiphmite was over the produce of the vineyards for the supply of wine.


മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾക്കു രാമാത്യനായ ശിമെയിയും മുന്തിരത്തോട്ടങ്ങളിലെ അനുഭവമായ വീഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്ന നിലവറകൾക്കു ശിഫ്മ്യനായ സബ്ദിയും മേൽവിചാരകർ.


Amos 5:17

In all vineyards there shall be wailing, For I will pass through you," Says the LORD.


ഞാൻ നിന്റെ നടുവിൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്നതുകൊണ്ടു എല്ലാ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിലും വിലാപമുണ്ടാകും എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.


Amos 9:14

I will bring back the captives of My people Israel; They shall build the waste cities and inhabit them; They shall plant vineyards and drink wine from them; They shall also make gardens and eat fruit from them.


അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ജനമായ യിസ്രായേലിന്റെ പ്രവാസികളെ മടക്കിവരുത്തും ശൂന്യമായിപ്പോയിരുന്ന പട്ടണങ്ങളെ അവർ പണിതു പാർക്കയും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവയിലെ വീഞ്ഞു കുടിക്കയും തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അവയിലെ ഫലം അനുഭവിക്കയും ചെയ്യും.


×

Found Wrong Meaning for Vineyards?

Name :

Email :

Details :×