Vineyards

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of vineyard.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 32:15

For thus says the LORD of hosts, the God of Israel: "Houses and fields and vineyards shall be possessed again in this land."'


ഇനിയും ഈ ദേശത്തു വീടുകളും നിലങ്ങളും മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളും ക്രയവിക്രയം ചെയ്യും എന്നു യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.


Judges 14:5

So Samson went down to Timnah with his father and mother, and came to the vineyards of Timnah. Now to his surprise, a young lion came roaring against him.


അങ്ങനെ ശിംശോനും അവന്റെ അപ്പനും അമ്മയും തിമ്നയിലേക്കു പോയി തിമ്നെക്കരികെയുള്ള മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ബാലസിംഹം അവന്റെ നേരെ അലറിവന്നു.


Song of Solomon 1:14

My beloved is to me a cluster of henna blooms In the vineyards of En Gedi.


എന്റെ പ്രിയനേ, നീ സുന്ദരൻ , നീ മനോഹരൻ ; നമ്മുടെ കിടക്കയും പച്ചയാകുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Vineyards?

Name :

Email :

Details :×