Violently

Show Usage

Pronunciation of Violently  

English Meaning

In a violent manner.

  1. In a violent manner.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

പ്രബലമായ - Prabalamaaya | Prabalamaya ;അക്രമപരമായി - Akramaparamaayi | Akramaparamayi ;ഉഗ്രമായി - Ugramaayi | Ugramayi ;ഊറ്റമായി - Oottamaayi | Oottamayi ;ഉഗ്രമായ - Ugramaaya | Ugramaya ;തീക്ഷ്‌ണമായി - Theekshnamaayi | Theekshnamayi ;

പ്രചണ്ഡമായി - Prachandamaayi | Prachandamayi ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 28:31

Your ox shall be slaughtered before your eyes, but you shall not eat of it; your donkey shall be violently taken away from before you, and shall not be restored to you; your sheep shall be given to your enemies, and you shall have no one to rescue them.


നിന്റെ കാളയെ നിന്റെ മുമ്പിൽവെച്ചു അറുക്കും; എന്നാൽ നീ അതിന്റെ മാംസം തിന്നുകയില്ല. നിന്റെ കഴുതയെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും; തിരികെ കിട്ടുകയില്ല. നിന്റെ ആടുകൾ ശത്രുക്കൾക്കു കൈവശമാകും; അവയെ വിടുവിപ്പാൻ നിനക്കു ആരും ഉണ്ടാകയില്ല.


Luke 8:33

Then the demons went out of the man and entered the swine, and the herd ran violently down the steep place into the lake and drowned.


ഭൂതങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനെ വിട്ടു പന്നികളിൽ കടന്നപ്പോൾ കൂട്ടം കടുന്തൂക്കത്തൂടെ തടാകഞ്ഞിലേക്കു പാഞ്ഞു വീർപ്പുമുട്ടി ചത്തു.


Isaiah 22:18

He will surely turn violently and toss you like a ball Into a large country; There you shall die, and there your glorious chariots Shall be the shame of your master's house.


അവൻ നിന്നെ ഒരു പന്തുപോലെ വിശാലമായോരു ദേശത്തിലേക്കു ഉരുട്ടിക്കളയും; നിന്റെ യജമാനന്റെ ഗൃഹത്തിന്റെ ലജ്ജയായുള്ളോവേ, അവിടെ നീ മരിക്കും; നിന്റെ മഹത്വമുള്ള രഥങ്ങളും അവിടെയാകും.


×

Found Wrong Meaning for Violently?

Name :

Email :

Details :×