Violently

Show Usage

Pronunciation of Violently  

   

English Meaning

In a violent manner.

  1. In a violent manner.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഉഗ്രമായ - Ugramaaya | Ugramaya
× പ്രചണ്ഡമായി - Prachandamaayi | Prachandamayi
× പ്രബലമായ - Prabalamaaya | Prabalamaya
× തീക്ഷ്‌ണമായി - Theekshnamaayi | Theekshnamayi
× അക്രമപരമായി - Akramaparamaayi | Akramaparamayi
× ഉഗ്രമായി - Ugramaayi | Ugramayi
× ഊറ്റമായി - Oottamaayi | Oottamayi

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 24:19

The earth is violently broken, The earth is split open, The earth is shaken exceedingly.


ഭൂമി പൊടുപൊടെ പൊട്ടുന്നു; ഭൂമി കിറുകിറെ കീറുന്നു; ഭൂമി കിടുകിട കിടുങ്ങുന്നു.


Deuteronomy 28:31

Your ox shall be slaughtered before your eyes, but you shall not eat of it; your donkey shall be violently taken away from before you, and shall not be restored to you; your sheep shall be given to your enemies, and you shall have no one to rescue them.


നിന്റെ കാളയെ നിന്റെ മുമ്പിൽവെച്ചു അറുക്കും; എന്നാൽ നീ അതിന്റെ മാംസം തിന്നുകയില്ല. നിന്റെ കഴുതയെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും; തിരികെ കിട്ടുകയില്ല. നിന്റെ ആടുകൾ ശത്രുക്കൾക്കു കൈവശമാകും; അവയെ വിടുവിപ്പാൻ നിനക്കു ആരും ഉണ്ടാകയില്ല.


Jeremiah 30:23

Behold, the whirlwind of the LORD Goes forth with fury, A continuing whirlwind; It will fall violently on the head of the wicked.


യഹോവയുടെ ക്രോധം എന്ന ചുഴലിക്കാറ്റു, കടുപ്പമായി അടിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റു തന്നേ, പുറപ്പെടുന്നു; അതു ദുഷ്ടന്മാരുടെ തലമേൽ ചുഴന്നടിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Violently?

Name :

Email :

Details :×