Virgins

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of virgin.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Esther 2:19

When virgins were gathered together a second time, Mordecai sat within the king's gate.


രണ്ടാം പ്രാവശ്യം കന്യകമാരെ ശേഖരിച്ചപ്പോൾ മൊർദ്ദെഖായി രാജാവിന്റെ വാതിൽക്കൽ ഇരുന്നിരുന്നു.


Song of Solomon 1:3

Because of the fragrance of your good ointments, Your name is ointment poured forth; Therefore the virgins love you.


യെരൂശലേംപുത്രിമാരേ, ഞാൻ കറുത്തവൾ എങ്കിലും കേദാര്യകൂടാരങ്ങളെപ്പോലെയും ശലോമോന്റെ തിരശ്ശീലകളെപ്പോലെയും അഴകുള്ളവൾ ആകുന്നു.


Esther 2:3

and let the king appoint officers in all the provinces of his kingdom, that they may gather all the beautiful young virgins to Shushan the citadel, into the women's quarters, under the custody of Hegai the king's eunuch, custodian of the women. And let beauty preparations be given them.


രാജാവു രാജ്യത്തിലെ സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിക്കേണം; അവർ സൌന്ദര്യമുള്ള യുവതികളായ സകലകന്യകമാരെയും ശേഖരിച്ചു ശൂശൻ രാജധാനിയിലെ അന്ത:പുരത്തിൽ രാജാവിന്റെ ഷണ്ഡനായി അന്ത:പുരപാലകനായ ഹേഗായിയുടെ വിചാരണയിൽ ഏല്പിക്കയും അവർക്കും ശുദ്ധീകരണത്തിന്നു വേണ്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ കൊടുക്കയും ചെയ്യട്ടെ.


×

Found Wrong Meaning for Virgins?

Name :

Email :

Details :×