Virgins

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of virgin.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 25:1

"Then the kingdom of heaven shall be likened to ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom.


സ്വർഗ്ഗരാജ്യം മണവാളനെ എതിരേല്പാൻ വിളകൂ എടുത്തുകൊണ്ടു പുറപ്പെട്ട പത്തു കന്യകമാരോടു സദൃശം ആകും.


Esther 2:2

Then the king's servants who attended him said: "Let beautiful young virgins be sought for the king;


അപ്പോൾ രാജാവിന്റെ സേവകന്മാരായ ഭൃത്യന്മാർ പറഞ്ഞതു: രാജാവിന്നു വേണ്ടി സൌന്ദര്യമുള്ള യുവതികളായ കന്യകമാരെ അന്വേഷിക്കട്ടെ;


Lamentations 2:21

"Young and old lie On the ground in the streets; My virgins and my young men Have fallen by the sword; You have slain them in the day of Your anger, You have slaughtered and not pitied.


വീഥികളിൽ ബാലനും വൃദ്ധനും നിലത്തു കിടക്കുന്നു; എന്റെ കന്യകമാരും യൌവനക്കാരും വാൾകൊണ്ടു വീണിരിക്കുന്നു; നിന്റെ കോപദിവസത്തിൽ നീ അവരെ കൊന്നു കരുണകൂടാതെ അറുത്തുകളഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Virgins?

Name :

Email :

Details :×