Virgins

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of virgin.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 25:11

"Afterward the other virgins came also, saying, "Lord, Lord, open to us!'


അതിന്റെ ശേഷം മറ്റെ കന്യകമാരും വന്നു: കർത്താവേ, കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്കു തുറക്കേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു.


Matthew 25:1

"Then the kingdom of heaven shall be likened to ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom.


സ്വർഗ്ഗരാജ്യം മണവാളനെ എതിരേല്പാൻ വിളകൂ എടുത്തുകൊണ്ടു പുറപ്പെട്ട പത്തു കന്യകമാരോടു സദൃശം ആകും.


Esther 2:3

and let the king appoint officers in all the provinces of his kingdom, that they may gather all the beautiful young virgins to Shushan the citadel, into the women's quarters, under the custody of Hegai the king's eunuch, custodian of the women. And let beauty preparations be given them.


രാജാവു രാജ്യത്തിലെ സകലസംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയമിക്കേണം; അവർ സൌന്ദര്യമുള്ള യുവതികളായ സകലകന്യകമാരെയും ശേഖരിച്ചു ശൂശൻ രാജധാനിയിലെ അന്ത:പുരത്തിൽ രാജാവിന്റെ ഷണ്ഡനായി അന്ത:പുരപാലകനായ ഹേഗായിയുടെ വിചാരണയിൽ ഏല്പിക്കയും അവർക്കും ശുദ്ധീകരണത്തിന്നു വേണ്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ കൊടുക്കയും ചെയ്യട്ടെ.


×

Found Wrong Meaning for Virgins?

Name :

Email :

Details :×