Vishnu

English Meaning

A divinity of the modern Hindu trimurti, or trinity. He is regarded as the preserver, while Brahma is the creator, and Siva the destroyer of the creation.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

മാപന്‍ - Maapan‍ | Mapan‍ ;ആവര്‍ത്തനന്‍ - Aavar‍ththanan‍ | avar‍thanan‍ ;മുരജിത്ത് - Murajiththu | Murajithu ;അനിരുദ്ധന്‍ - Aniruddhan‍ | Anirudhan‍ ;മഹാകാലന്‍ - Mahaakaalan‍ | Mahakalan‍ ;താമരസാക്ഷന്‍ - Thaamarasaakshan‍ | Thamarasakshan‍ ;

നരകജിത്ത് - Narakajiththu | Narakajithu ;ഭിഷക്ക് - Bhishakku ;ത്രിദശനായകന്‍ - Thridhashanaayakan‍ | Thridhashanayakan‍ ;പരമപുരുഷന്‍ - Paramapurushan‍ ;പുഷ്കരാക്ഷന്‍ - Pushkaraakshan‍ | Pushkarakshan‍ ;കല്ക്കി - Kalkki ;അവതാര പുരുഷൻ - Avathaara Purushan | Avathara Purushan ;പള്ളികൊണ്ടാന്‍ - Pallikondaan‍ | Pallikondan‍ ;അനര്‍ത്ഥന്‍ - Anar‍ththan‍ | Anar‍than‍ ;ത്രിലോകനാഥന്‍ - Thrilokanaathan‍ | Thrilokanathan‍ ;പങ്കജേക്ഷണന്‍ - Pankajekshanan‍ ;നിമിഷന്‍ - Nimishan‍ ;പ്രഗ്രഹന്‍ - Pragrahan‍ ;പ്രമോദനന്‍ - Pramodhanan‍ ;ആപ്രീതപന്‍ - Aapreethapan‍ | apreethapan‍ ;അണ്ഡയോനി - Andayoni ;ഹേമാംഗന്‍ - Hemaamgan‍ | Hemamgan‍ ;പുണ്യകീര്‍ത്തനന്‍ - Punyakeer‍ththanan‍ | Punyakeer‍thanan‍ ;മാപതി - Maapathi | Mapathi ;അധൃതന്‍ - Adhruthan‍ ;വ്യാലന്‍ - Vyaalan‍ | Vyalan‍ ;പ്രഥിതന്‍ - Prathithan‍ ;ശാര്‍ങ്ഗി - Shaar‍nggi | Shar‍nggi ;പക്ഷിവാഹനന്‍ - Pakshivaahanan‍ | Pakshivahanan‍ ;അരി - Ari ;ദൈത്യാരി - Dhaithyaari | Dhaithyari ;സച്ചിദാനന്ദന്‍ - Sachidhaanandhan‍ | Sachidhanandhan‍ ;നളിനാക്ഷന്‍ - Nalinaakshan‍ | Nalinakshan‍ ;പന്നഗശയനന്‍ - Pannagashayanan‍ ;പത്മകരന്‍ - Pathmakaran‍ ;അനഘന്‍ - Anaghan‍ ;ജനാധിനാഥന്‍ - Janaadhinaathan‍ | Janadhinathan‍ ;നാമി - Naami | Nami ;വിഷമന്‍ - Vishaman‍ ;ആസന്ദന്‍ - Aasandhan‍ | asandhan‍ ;കമലാജാനി - Kamalaajaani | Kamalajani ;പവനന്‍ - Pavanan‍ ; - A ;അനന്തശായി - Ananthashaayi | Ananthashayi ;മാര്‍ജ്ജകന്‍ - Maar‍jjakan‍ | Mar‍jjakan‍ ;ആദ്യപുമാന്‍ - Aadhyapumaan‍ | adhyapuman‍ ;ഭക്തവത്സലന്‍ - Bhakthavathsalan‍ ;ത്രിധാമാവ് - Thridhaamaavu | Thridhamavu ;അചിന്ത്യന്‍ - Achinthyan‍ ;പരാവിദ്ധന്‍ - Paraaviddhan‍ | Paravidhan‍ ;പുരുഷാദ്യന്‍ - Purushaadhyan‍ | Purushadhyan‍ ;തിരുമാല്‍ - Thirumaal‍ | Thirumal‍ ;മാനസന്‍ - Maanasan‍ | Manasan‍ ;ദമയിതാ - Dhamayithaa | Dhamayitha ;പന്നഗേന്ദ്രശയനന്‍ - Pannagendhrashayanan‍ ;പരിഗ്രഹന്‍ - Parigrahan‍ ;കാളകുഞ്ജന്‍ - Kaalakunjjan‍ | Kalakunjjan‍ ;കേശന്‍ - Keshan‍ ;കൃഷ്ണന്‍ - Krushnan‍ ;പങ്കജാക്ഷന്‍ - Pankajaakshan‍ | Pankajakshan‍ ;ജിനന്‍ - Jinan‍ ;ചക്രപാണി - Chakrapaani | Chakrapani ;മുഞ്ജരകേശന്‍ - Munjjarakeshan‍ ;പ്രിയകൃത്ത് - Priyakruththu | Priyakruthu ;അജന്‍ - Ajan‍ ;സോമസിന്ധു - Somasindhu ;ദാമോദരന്‍ - Dhaamodharan‍ | Dhamodharan‍ ;പുണ്ഡരീകാക്ഷന്‍ - Pundareekaakshan‍ | Pundareekakshan‍ ;യജുഷ്പതി - Yajushpathi ;ഭയകൃത്ത് - Bhayakruththu | Bhayakruthu ;വേദന്‍ - Vedhan‍ ;ദമന്‍ - Dhaman‍ ;പുരാണപുരുഷന്‍ - Puraanapurushan‍ | Puranapurushan‍ ;വിരാമന്‍ - Viraaman‍ | Viraman‍ ;ജേതാവ് - Jethaavu | Jethavu ;അനുത്തമന്‍ - Anuththaman‍ | Anuthaman‍ ;മഹകന്‍ - Mahakan‍ ;ഭഗന്ദനന്‍ - Bhagandhanan‍ ;മധുദ്വിട്ട് - Madhudhvittu ;അനിമിഷന്‍ - Animishan‍ ;പരേശന്‍ - Pareshan‍ ;വിഷ്‌ണുലോകം - Vishnulokam ;ജലജാകാന്തന്‍ - Jalajaakaanthan‍ | Jalajakanthan‍ ;ആത്മഭൂ - Aathmabhoo | athmabhoo ;ഹന്‍ - Han‍ ;തികിരിയാന്‍ - Thikiriyaan‍ | Thikiriyan‍ ;കുന്ദരന്‍ - Kundharan‍ ;പുരശാസനന്‍ - Purashaasanan‍ | Purashasanan‍ ;വിഷ്‌ണു ഭഗവാൻ - Vishnu Bhagavaan | Vishnu Bhagavan ;മാനസികന്‍ - Maanasikan‍ | Manasikan‍ ;പരിപൂര്‍ണ്ണന്‍ - Paripoor‍nnan‍ ;അച്യുതന്‍ - Achyuthan‍ ;പുഷ്ടന്‍ - Pushdan‍ ;വനമാലി - Vanamaali | Vanamali ;മായാപുരുഷന്‍ - Maayaapurushan‍ | Mayapurushan‍ ;മാധവന്‍ - Maadhavan‍ | Madhavan‍ ;മായന്‍ - Maayan‍ | Mayan‍ ;മായവന്‍ - Maayavan‍ | Mayavan‍ ;ഭൂഷണന്‍ - Bhooshanan‍ ;വിജയന്‍ - Vijayan‍ ;ശതാനന്ദന്‍ - Shathaanandhan‍ | Shathanandhan‍ ;ഏകശ്യംഗന്‍ - Ekashyamgan‍ ;യോഗനിദ്രാലു - Yoganidhraalu | Yoganidhralu ;ഇന്ദീവരാക്ഷന്‍ - Indheevaraakshan‍ | Indheevarakshan‍ ;അസുരരിപു - Asuraripu ;പരമേഷ്ഠി - Parameshdi ;അമൃതപന്‍ - Amruthapan‍ ;പുരുജിത്ത് - Purujiththu | Purujithu ;അമൃതന്‍ - Amruthan‍ ;വിഷ്‌ണു - Vishnu ;താര്‍ക്ഷ്യവാഹനന്‍ - Thaar‍kshyavaahanan‍ | Thar‍kshyavahanan‍ ;അണ്ണല്‍ - Annal‍ ;തിരിമാലി - Thirimaali | Thirimali ;അനലന്‍ - Analan‍ ;സവ്യന്‍ - Savyan‍ ;വിഷിണുവിനെപൂജിക്കുന്ന - Vishinuvinepoojikkunna ;മാലോന്‍ - Maalon‍ | Malon‍ ;ദേവാധിദേവന്‍ - Dhevaadhidhevan‍ | Dhevadhidhevan‍ ;നരകാന്തകന്‍ - Narakaanthakan‍ | Narakanthakan‍ ;അജയന്‍ - Ajayan‍ ;മഹേന്ദ്രന്‍ - Mahendhran‍ ;അസുരഹന്‍ - Asurahan‍ ;ബ്രഹ്മണ്യന്‍ - Brahmanyan‍ ;നവവ്യൂഹന്‍ - Navavyoohan‍ ;പുനര്‍വസു - Punar‍vasu ;ത്രിഭുവനപതി - Thribhuvanapathi ;നിഗ്രഹന്‍ - Nigrahan‍ ;വേധസ്സ് - Vedhassu ;മായാമയന്‍ - Maayaamayan‍ | Mayamayan‍ ;ബ്രഹ്മകൃത്ത് - Brahmakruththu | Brahmakruthu ;വിരജന്‍ - Virajan‍ ;മായാകാരന്‍ - Maayaakaaran‍ | Mayakaran‍ ;അധോമുഖന്‍ - Adhomukhan‍ ;ഷഡ്ബിന്ദു - Shadbindhu ;ഹേമശംഖന്‍ - Hemashamkhan‍ ;കൈടഭജിത്ത് - Kaidabhajiththu | Kaidabhajithu ;അന്നാദന്‍ - Annaadhan‍ | Annadhan‍ ;ധര്‍മ്മഗുപ്തന്‍ - Dhar‍mmagupthan‍ ;പിശംഗകന്‍ - Pishamgakan‍ ;രാഹുഭേദി - Raahubhedhi | Rahubhedhi ;പന്നഗാസനന്‍ - Pannagaasanan‍ | Pannagasanan‍ ;ജീവന്‍ - Jeevan‍ ;പ്രഭവന്‍ - Prabhavan‍ ;ആനന്ദന്‍ - Aanandhan‍ | anandhan‍ ;അക്ഷജന്‍ - Akshajan‍ ;പതത്രികേതന്‍ - Pathathrikethan‍ ;മായോന്‍ - Maayon‍ | Mayon‍ ;ബഭ്രു - Babhru ;അനീശന്‍ - Aneeshan‍ ;നക്ഷത്രി - Nakshathri ;ത്രിപദന്‍ - Thripadhan‍ ;പുഷ്കരന്‍ - Pushkaran‍ ;ഇരേശന്‍ - Ireshan‍ ;ധാരന്‍ - Dhaaran‍ | Dharan‍ ;കോകന്‍ - Kokan‍ ;ലക്ഷ്മീകാന്തന്‍ - Lakshmeekaanthan‍ | Lakshmeekanthan‍ ;കടല്‍വര്‍ണ്ണന്‍ - Kadal‍var‍nnan‍ ;മഹാതപസ്സ് - Mahaathapassu | Mahathapassu ;ചക്രഹസ്തന്‍ - Chakrahasthan‍ ;ത്രിദശായനന്‍ - Thridhashaayanan‍ | Thridhashayanan‍ ;അവതാരപുരുഷന്‍ - Avathaarapurushan‍ | Avatharapurushan‍ ;യമരിപു - Yamaripu ;പത്മാപതി - Pathmaapathi | Pathmapathi ;പ്രാജാപത്യന്‍ - Praajaapathyan‍ | Prajapathyan‍ ;ജന്‍ - Jan‍ ;ത്രിപാത്ത് - Thripaaththu | Thripathu ;മായകന്‍ - Maayakan‍ | Mayakan‍ ;സ്വഭൂ - Svabhoo | swabhoo ;ഏഷന്‍ - Eshan‍ ;ഹരി - Hari ;മഹാദേവന്‍ - Mahaadhevan‍ | Mahadhevan‍ ;അക്ഷരന്‍ - Aksharan‍ ;ത്രിയുഗന്‍ - Thriyugan‍ ;ധരണീധരന്‍ - Dharaneedharan‍ ;ആദിപുരുഷന്‍ - Aadhipurushan‍ | adhipurushan‍ ;പത്മി - Pathmi ;അജിതന്‍ - Ajithan‍ ;അമൂര്‍ത്തി - Amoor‍ththi | Amoor‍thi ;അനന്തന്‍ - Ananthan‍ ;കാമപാലന്‍ - Kaamapaalan‍ | Kamapalan‍ ;മധുജിത്ത് - Madhujiththu | Madhujithu ;ധരണീപതി - Dharaneepathi ;ജയപാലന്‍ - Jayapaalan‍ | Jayapalan‍ ;ക്രതുപുരുഷന്‍ - Krathupurushan‍ ;അന്നകോഷ്ഠകന്‍ - Annakoshdakan‍ ;നയന്‍ - Nayan‍ ;കേശടന്‍ - Keshadan‍ ;ശ്രീകരന്‍ - Shreekaran‍ ;അര്‍ഹന്‍ - Ar‍han‍ ;ജിതക്രോധന്‍ - Jithakrodhan‍ ;മേഘവര്‍ണ്ണന്‍ - Meghavar‍nnan‍ ;ഭൂതാവാസന്‍ - Bhoothaavaasan‍ | Bhoothavasan‍ ;ഭയാപഹന്‍ - Bhayaapahan‍ | Bhayapahan‍ ;തന്തുവര്‍ദ്ധനന്‍ - Thanthuvar‍ddhanan‍ | Thanthuvar‍dhanan‍ ;ആദിദേവന്‍ - Aadhidhevan‍ | adhidhevan‍ ;യജ്ഞപതി - Yajnjapathi ;അഭയദന്‍ - Abhayadhan‍ ;പങ്കജനേത്രന്‍ - Pankajanethran‍ ;അണ്ഡജധ്വജന്‍ - Andajadhvajan‍ ;മത്സ്യവിഗ്രഹന്‍ - Mathsyavigrahan‍ ;പരമേശ്വരന്‍ - Parameshvaran‍ ;ഭാസ്കരദ്യുതി - Bhaaskaradhyuthi | Bhaskaradhyuthi ;സാരംഗപാണി - Saaramgapaani | Saramgapani ;മാനാഥന്‍ - Maanaathan‍ | Manathan‍ ;പ്രാണദന്‍ - Praanadhan‍ | Pranadhan‍ ;മധുമഥനന്‍ - Madhumathanan‍ ;അക്ഷധരന്‍ - Akshadharan‍ ;പരിപാലകന്‍ - Paripaalakan‍ | Paripalakan‍ ;മായാമനുഷ്യന്‍ - Maayaamanushyan‍ | Mayamanushyan‍ ;ഉച്ചദേവന്‍ - Uchadhevan‍ ;നന്ദനന്‍ - Nandhanan‍ ;പര്‍ജ്ജന്യന്‍ - Par‍jjanyan‍ ;പങ്കജനാഭന്‍ - Pankajanaabhan‍ | Pankajanabhan‍ ;മുകുന്ദന്‍ - Mukundhan‍ ;ഭ്രാജിഷ്ണു - Bhraajishnu | Bhrajishnu ;പ്രീതിവര്‍ദ്ധനന്‍ - Preethivar‍ddhanan‍ | Preethivar‍dhanan‍ ;ആഴിയാന്‍ - Aazhiyaan‍ | azhiyan‍ ;വിഷ്‌ണുശർമ്മ - Vishnusharmma ;ത്രിവിക്രമന്‍ - Thrivikraman‍ ;ദേവേശയന്‍ - Dheveshayan‍ ;പുരാതനന്‍ - Puraathanan‍ | Purathanan‍ ;അഭിരൂപന്‍ - Abhiroopan‍ ;ബ്രഹ്മജ്ഞന്‍ - Brahmajnjan‍ ;പ്രകാശനന്‍ - Prakaashanan‍ | Prakashanan‍ ;പ്രത്യയന്‍ - Prathyayan‍ ;സനാതനന്‍ - Sanaathanan‍ | Sanathanan‍ ;സുപര്‍ണ്ണകേതു - Supar‍nnakethu ;അവ്യക്തന്‍ - Avyakthan‍ ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Vishnu?

Name :

Email :

Details :×