Vishnu

English Meaning

A divinity of the modern Hindu trimurti, or trinity. He is regarded as the preserver, while Brahma is the creator, and Siva the destroyer of the creation.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ധരണീധരന്‍ - Dharaneedharan‍ ;ജിനന്‍ - Jinan‍ ;നരകാന്തകന്‍ - Narakaanthakan‍ | Narakanthakan‍ ;അജന്‍ - Ajan‍ ;ത്രിലോകനാഥന്‍ - Thrilokanaathan‍ | Thrilokanathan‍ ;വിഷിണുവിനെപൂജിക്കുന്ന - Vishinuvinepoojikkunna ;

ആപ്രീതപന്‍ - Aapreethapan‍ | apreethapan‍ ;ത്രിധാമാവ് - Thridhaamaavu | Thridhamavu ;അക്ഷജന്‍ - Akshajan‍ ;കാളകുഞ്ജന്‍ - Kaalakunjjan‍ | Kalakunjjan‍ ;ജേതാവ് - Jethaavu | Jethavu ;യമരിപു - Yamaripu ;പുഷ്കരന്‍ - Pushkaran‍ ;വേധസ്സ് - Vedhassu ;നക്ഷത്രി - Nakshathri ;വിരജന്‍ - Virajan‍ ;കേശന്‍ - Keshan‍ ;ഹന്‍ - Han‍ ;അധൃതന്‍ - Adhruthan‍ ;ധാരന്‍ - Dhaaran‍ | Dharan‍ ;അസുരരിപു - Asuraripu ;അനുത്തമന്‍ - Anuththaman‍ | Anuthaman‍ ;ഭയകൃത്ത് - Bhayakruththu | Bhayakruthu ;പത്മി - Pathmi ;തന്തുവര്‍ദ്ധനന്‍ - Thanthuvar‍ddhanan‍ | Thanthuvar‍dhanan‍ ;ആനന്ദന്‍ - Aanandhan‍ | anandhan‍ ;വ്യാലന്‍ - Vyaalan‍ | Vyalan‍ ;അമൃതപന്‍ - Amruthapan‍ ;വിഷ്‌ണുലോകം - Vishnulokam ;അധോമുഖന്‍ - Adhomukhan‍ ;പുഷ്കരാക്ഷന്‍ - Pushkaraakshan‍ | Pushkarakshan‍ ;ജനാധിനാഥന്‍ - Janaadhinaathan‍ | Janadhinathan‍ ;മത്സ്യവിഗ്രഹന്‍ - Mathsyavigrahan‍ ;പ്രാണദന്‍ - Praanadhan‍ | Pranadhan‍ ;വേദന്‍ - Vedhan‍ ;താര്‍ക്ഷ്യവാഹനന്‍ - Thaar‍kshyavaahanan‍ | Thar‍kshyavahanan‍ ;മായോന്‍ - Maayon‍ | Mayon‍ ;ആദ്യപുമാന്‍ - Aadhyapumaan‍ | adhyapuman‍ ;പുനര്‍വസു - Punar‍vasu ;അചിന്ത്യന്‍ - Achinthyan‍ ;അരി - Ari ;ബഭ്രു - Babhru ;പങ്കജനാഭന്‍ - Pankajanaabhan‍ | Pankajanabhan‍ ;സാരംഗപാണി - Saaramgapaani | Saramgapani ;അനലന്‍ - Analan‍ ;അനിമിഷന്‍ - Animishan‍ ;മായാമനുഷ്യന്‍ - Maayaamanushyan‍ | Mayamanushyan‍ ;താമരസാക്ഷന്‍ - Thaamarasaakshan‍ | Thamarasakshan‍ ;ത്രിപാത്ത് - Thripaaththu | Thripathu ;നന്ദനന്‍ - Nandhanan‍ ;മഹേന്ദ്രന്‍ - Mahendhran‍ ;സോമസിന്ധു - Somasindhu ;പ്രീതിവര്‍ദ്ധനന്‍ - Preethivar‍ddhanan‍ | Preethivar‍dhanan‍ ;മായവന്‍ - Maayavan‍ | Mayavan‍ ;ബ്രഹ്മണ്യന്‍ - Brahmanyan‍ ;പ്രഗ്രഹന്‍ - Pragrahan‍ ;കൈടഭജിത്ത് - Kaidabhajiththu | Kaidabhajithu ;മായകന്‍ - Maayakan‍ | Mayakan‍ ;അണ്ണല്‍ - Annal‍ ;ക്രതുപുരുഷന്‍ - Krathupurushan‍ ;ഹരി - Hari ;നിഗ്രഹന്‍ - Nigrahan‍ ;ഇന്ദീവരാക്ഷന്‍ - Indheevaraakshan‍ | Indheevarakshan‍ ;മധുദ്വിട്ട് - Madhudhvittu ;ദേവാധിദേവന്‍ - Dhevaadhidhevan‍ | Dhevadhidhevan‍ ;പങ്കജാക്ഷന്‍ - Pankajaakshan‍ | Pankajakshan‍ ;പുഷ്ടന്‍ - Pushdan‍ ;മാപതി - Maapathi | Mapathi ;അര്‍ഹന്‍ - Ar‍han‍ ;അച്യുതന്‍ - Achyuthan‍ ;കുന്ദരന്‍ - Kundharan‍ ;പരാവിദ്ധന്‍ - Paraaviddhan‍ | Paravidhan‍ ;വിഷ്‌ണുശർമ്മ - Vishnusharmma ;മഹാകാലന്‍ - Mahaakaalan‍ | Mahakalan‍ ;ഭക്തവത്സലന്‍ - Bhakthavathsalan‍ ;ധരണീപതി - Dharaneepathi ;ജന്‍ - Jan‍ ;പന്നഗാസനന്‍ - Pannagaasanan‍ | Pannagasanan‍ ;ഭഗന്ദനന്‍ - Bhagandhanan‍ ;കാമപാലന്‍ - Kaamapaalan‍ | Kamapalan‍ ;കമലാജാനി - Kamalaajaani | Kamalajani ;ബ്രഹ്മജ്ഞന്‍ - Brahmajnjan‍ ;അമൂര്‍ത്തി - Amoor‍ththi | Amoor‍thi ;മായാമയന്‍ - Maayaamayan‍ | Mayamayan‍ ;ജലജാകാന്തന്‍ - Jalajaakaanthan‍ | Jalajakanthan‍ ;ജിതക്രോധന്‍ - Jithakrodhan‍ ;ശാര്‍ങ്ഗി - Shaar‍nggi | Shar‍nggi ;ജീവന്‍ - Jeevan‍ ;പുരാണപുരുഷന്‍ - Puraanapurushan‍ | Puranapurushan‍ ;നരകജിത്ത് - Narakajiththu | Narakajithu ;നിമിഷന്‍ - Nimishan‍ ;അനഘന്‍ - Anaghan‍ ;കടല്‍വര്‍ണ്ണന്‍ - Kadal‍var‍nnan‍ ;ദേവേശയന്‍ - Dheveshayan‍ ;ത്രിഭുവനപതി - Thribhuvanapathi ;ത്രിദശായനന്‍ - Thridhashaayanan‍ | Thridhashayanan‍ ;മഹാതപസ്സ് - Mahaathapassu | Mahathapassu ;ഭിഷക്ക് - Bhishakku ;ചക്രഹസ്തന്‍ - Chakrahasthan‍ ;ദാമോദരന്‍ - Dhaamodharan‍ | Dhamodharan‍ ;ആദിദേവന്‍ - Aadhidhevan‍ | adhidhevan‍ ;ആവര്‍ത്തനന്‍ - Aavar‍ththanan‍ | avar‍thanan‍ ;സ്വഭൂ - Svabhoo | swabhoo ;വനമാലി - Vanamaali | Vanamali ;യജുഷ്പതി - Yajushpathi ;ഹേമശംഖന്‍ - Hemashamkhan‍ ;ലക്ഷ്മീകാന്തന്‍ - Lakshmeekaanthan‍ | Lakshmeekanthan‍ ;അണ്ഡജധ്വജന്‍ - Andajadhvajan‍ ;പക്ഷിവാഹനന്‍ - Pakshivaahanan‍ | Pakshivahanan‍ ;അനര്‍ത്ഥന്‍ - Anar‍ththan‍ | Anar‍than‍ ;ത്രിദശനായകന്‍ - Thridhashanaayakan‍ | Thridhashanayakan‍ ;പ്രകാശനന്‍ - Prakaashanan‍ | Prakashanan‍ ;ആദിപുരുഷന്‍ - Aadhipurushan‍ | adhipurushan‍ ;വിജയന്‍ - Vijayan‍ ;വിഷമന്‍ - Vishaman‍ ;നയന്‍ - Nayan‍ ;അജിതന്‍ - Ajithan‍ ;സുപര്‍ണ്ണകേതു - Supar‍nnakethu ;ഷഡ്ബിന്ദു - Shadbindhu ;മായാപുരുഷന്‍ - Maayaapurushan‍ | Mayapurushan‍ ;പന്നഗേന്ദ്രശയനന്‍ - Pannagendhrashayanan‍ ;പ്രിയകൃത്ത് - Priyakruththu | Priyakruthu ;പരമേഷ്ഠി - Parameshdi ;പത്മകരന്‍ - Pathmakaran‍ ;കല്ക്കി - Kalkki ;പങ്കജേക്ഷണന്‍ - Pankajekshanan‍ ;സവ്യന്‍ - Savyan‍ ;പ്രഭവന്‍ - Prabhavan‍ ;മാലോന്‍ - Maalon‍ | Malon‍ ;മാനാഥന്‍ - Maanaathan‍ | Manathan‍ ;അനന്തന്‍ - Ananthan‍ ;പവനന്‍ - Pavanan‍ ;വിഷ്‌ണു ഭഗവാൻ - Vishnu Bhagavaan | Vishnu Bhagavan ;തികിരിയാന്‍ - Thikiriyaan‍ | Thikiriyan‍ ;ഉച്ചദേവന്‍ - Uchadhevan‍ ;അനന്തശായി - Ananthashaayi | Ananthashayi ;കോകന്‍ - Kokan‍ ;ധര്‍മ്മഗുപ്തന്‍ - Dhar‍mmagupthan‍ ;സനാതനന്‍ - Sanaathanan‍ | Sanathanan‍ ;കേശടന്‍ - Keshadan‍ ;പരമേശ്വരന്‍ - Parameshvaran‍ ;മാര്‍ജ്ജകന്‍ - Maar‍jjakan‍ | Mar‍jjakan‍ ;പുരശാസനന്‍ - Purashaasanan‍ | Purashasanan‍ ;ശതാനന്ദന്‍ - Shathaanandhan‍ | Shathanandhan‍ ;അഭയദന്‍ - Abhayadhan‍ ;ശ്രീകരന്‍ - Shreekaran‍ ;പങ്കജനേത്രന്‍ - Pankajanethran‍ ;അക്ഷരന്‍ - Aksharan‍ ;ബ്രഹ്മകൃത്ത് - Brahmakruththu | Brahmakruthu ;മധുജിത്ത് - Madhujiththu | Madhujithu ;മാനസന്‍ - Maanasan‍ | Manasan‍ ;പുരാതനന്‍ - Puraathanan‍ | Purathanan‍ ;അമൃതന്‍ - Amruthan‍ ;ദമയിതാ - Dhamayithaa | Dhamayitha ;നളിനാക്ഷന്‍ - Nalinaakshan‍ | Nalinakshan‍ ;പ്രത്യയന്‍ - Prathyayan‍ ;ആത്മഭൂ - Aathmabhoo | athmabhoo ;പരിപാലകന്‍ - Paripaalakan‍ | Paripalakan‍ ;മുഞ്ജരകേശന്‍ - Munjjarakeshan‍ ;അഭിരൂപന്‍ - Abhiroopan‍ ;ദൈത്യാരി - Dhaithyaari | Dhaithyari ;പ്രഥിതന്‍ - Prathithan‍ ;യോഗനിദ്രാലു - Yoganidhraalu | Yoganidhralu ;മായന്‍ - Maayan‍ | Mayan‍ ;പതത്രികേതന്‍ - Pathathrikethan‍ ;രാഹുഭേദി - Raahubhedhi | Rahubhedhi ;ഭൂഷണന്‍ - Bhooshanan‍ ;മുരജിത്ത് - Murajiththu | Murajithu ;വിഷ്‌ണു - Vishnu ;ചക്രപാണി - Chakrapaani | Chakrapani ;മാധവന്‍ - Maadhavan‍ | Madhavan‍ ;ഭ്രാജിഷ്ണു - Bhraajishnu | Bhrajishnu ;പുണ്ഡരീകാക്ഷന്‍ - Pundareekaakshan‍ | Pundareekakshan‍ ;പിശംഗകന്‍ - Pishamgakan‍ ;ത്രിയുഗന്‍ - Thriyugan‍ ;മാപന്‍ - Maapan‍ | Mapan‍ ;അവ്യക്തന്‍ - Avyakthan‍ ;പരമപുരുഷന്‍ - Paramapurushan‍ ;ദമന്‍ - Dhaman‍ ;മാനസികന്‍ - Maanasikan‍ | Manasikan‍ ;സച്ചിദാനന്ദന്‍ - Sachidhaanandhan‍ | Sachidhanandhan‍ ;അവതാരപുരുഷന്‍ - Avathaarapurushan‍ | Avatharapurushan‍ ;പര്‍ജ്ജന്യന്‍ - Par‍jjanyan‍ ;പത്മാപതി - Pathmaapathi | Pathmapathi ;പരിഗ്രഹന്‍ - Parigrahan‍ ;ആസന്ദന്‍ - Aasandhan‍ | asandhan‍ ;അവതാര പുരുഷൻ - Avathaara Purushan | Avathara Purushan ;ഹേമാംഗന്‍ - Hemaamgan‍ | Hemamgan‍ ;ഭയാപഹന്‍ - Bhayaapahan‍ | Bhayapahan‍ ;പുണ്യകീര്‍ത്തനന്‍ - Punyakeer‍ththanan‍ | Punyakeer‍thanan‍ ;ഇരേശന്‍ - Ireshan‍ ;അന്നാദന്‍ - Annaadhan‍ | Annadhan‍ ;ഏകശ്യംഗന്‍ - Ekashyamgan‍ ;മധുമഥനന്‍ - Madhumathanan‍ ;ത്രിവിക്രമന്‍ - Thrivikraman‍ ;പുരുഷാദ്യന്‍ - Purushaadhyan‍ | Purushadhyan‍ ;തിരുമാല്‍ - Thirumaal‍ | Thirumal‍ ;അന്നകോഷ്ഠകന്‍ - Annakoshdakan‍ ;യജ്ഞപതി - Yajnjapathi ;ഭാസ്കരദ്യുതി - Bhaaskaradhyuthi | Bhaskaradhyuthi ;അനീശന്‍ - Aneeshan‍ ;പുരുജിത്ത് - Purujiththu | Purujithu ;മേഘവര്‍ണ്ണന്‍ - Meghavar‍nnan‍ ;പ്രാജാപത്യന്‍ - Praajaapathyan‍ | Prajapathyan‍ ;അജയന്‍ - Ajayan‍ ;മഹാദേവന്‍ - Mahaadhevan‍ | Mahadhevan‍ ;നവവ്യൂഹന്‍ - Navavyoohan‍ ;മായാകാരന്‍ - Maayaakaaran‍ | Mayakaran‍ ;ത്രിപദന്‍ - Thripadhan‍ ;മുകുന്ദന്‍ - Mukundhan‍ ;കൃഷ്ണന്‍ - Krushnan‍ ; - A ;അനിരുദ്ധന്‍ - Aniruddhan‍ | Anirudhan‍ ;വിരാമന്‍ - Viraaman‍ | Viraman‍ ;അണ്ഡയോനി - Andayoni ;പന്നഗശയനന്‍ - Pannagashayanan‍ ;മഹകന്‍ - Mahakan‍ ;ജയപാലന്‍ - Jayapaalan‍ | Jayapalan‍ ;പരിപൂര്‍ണ്ണന്‍ - Paripoor‍nnan‍ ;ഏഷന്‍ - Eshan‍ ;തിരിമാലി - Thirimaali | Thirimali ;അസുരഹന്‍ - Asurahan‍ ;പള്ളികൊണ്ടാന്‍ - Pallikondaan‍ | Pallikondan‍ ;അക്ഷധരന്‍ - Akshadharan‍ ;ആഴിയാന്‍ - Aazhiyaan‍ | azhiyan‍ ;പ്രമോദനന്‍ - Pramodhanan‍ ;പരേശന്‍ - Pareshan‍ ;നാമി - Naami | Nami ;ഭൂതാവാസന്‍ - Bhoothaavaasan‍ | Bhoothavasan‍ ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Vishnu?

Name :

Email :

Details :×