Vishnu

English Meaning

A divinity of the modern Hindu trimurti, or trinity. He is regarded as the preserver, while Brahma is the creator, and Siva the destroyer of the creation.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

- A ;അസുരരിപു - Asuraripu ;മഹേന്ദ്രന്‍ - Mahendhran‍ ;ചക്രപാണി - Chakrapaani | Chakrapani ;കൃഷ്ണന്‍ - Krushnan‍ ;പുണ്ഡരീകാക്ഷന്‍ - Pundareekaakshan‍ | Pundareekakshan‍ ;

ദാമോദരന്‍ - Dhaamodharan‍ | Dhamodharan‍ ;താര്‍ക്ഷ്യവാഹനന്‍ - Thaar‍kshyavaahanan‍ | Thar‍kshyavahanan‍ ;വ്യാലന്‍ - Vyaalan‍ | Vyalan‍ ;മുരജിത്ത് - Murajiththu | Murajithu ;പതത്രികേതന്‍ - Pathathrikethan‍ ;അണ്ഡയോനി - Andayoni ;നയന്‍ - Nayan‍ ;യജുഷ്പതി - Yajushpathi ;വേധസ്സ് - Vedhassu ;ക്രതുപുരുഷന്‍ - Krathupurushan‍ ;മധുജിത്ത് - Madhujiththu | Madhujithu ;പങ്കജനേത്രന്‍ - Pankajanethran‍ ;പ്രഭവന്‍ - Prabhavan‍ ;ജിനന്‍ - Jinan‍ ;മാധവന്‍ - Maadhavan‍ | Madhavan‍ ;അച്യുതന്‍ - Achyuthan‍ ;മഹാദേവന്‍ - Mahaadhevan‍ | Mahadhevan‍ ;ഷഡ്ബിന്ദു - Shadbindhu ;ഇന്ദീവരാക്ഷന്‍ - Indheevaraakshan‍ | Indheevarakshan‍ ;അരി - Ari ;ജിതക്രോധന്‍ - Jithakrodhan‍ ;പര്‍ജ്ജന്യന്‍ - Par‍jjanyan‍ ;മായന്‍ - Maayan‍ | Mayan‍ ;മായവന്‍ - Maayavan‍ | Mayavan‍ ;അര്‍ഹന്‍ - Ar‍han‍ ;വിഷ്‌ണു - Vishnu ;യജ്ഞപതി - Yajnjapathi ;വിഷമന്‍ - Vishaman‍ ;ജനാധിനാഥന്‍ - Janaadhinaathan‍ | Janadhinathan‍ ;മേഘവര്‍ണ്ണന്‍ - Meghavar‍nnan‍ ;ത്രിദശനായകന്‍ - Thridhashanaayakan‍ | Thridhashanayakan‍ ;ഭൂഷണന്‍ - Bhooshanan‍ ;മായാമയന്‍ - Maayaamayan‍ | Mayamayan‍ ;മധുമഥനന്‍ - Madhumathanan‍ ;പ്രീതിവര്‍ദ്ധനന്‍ - Preethivar‍ddhanan‍ | Preethivar‍dhanan‍ ;ത്രിപാത്ത് - Thripaaththu | Thripathu ;പങ്കജനാഭന്‍ - Pankajanaabhan‍ | Pankajanabhan‍ ;അക്ഷധരന്‍ - Akshadharan‍ ;അനന്തന്‍ - Ananthan‍ ;ഭിഷക്ക് - Bhishakku ;അന്നകോഷ്ഠകന്‍ - Annakoshdakan‍ ;ദേവാധിദേവന്‍ - Dhevaadhidhevan‍ | Dhevadhidhevan‍ ;പത്മകരന്‍ - Pathmakaran‍ ;പിശംഗകന്‍ - Pishamgakan‍ ;തിരുമാല്‍ - Thirumaal‍ | Thirumal‍ ;ആനന്ദന്‍ - Aanandhan‍ | anandhan‍ ;മുകുന്ദന്‍ - Mukundhan‍ ;പ്രിയകൃത്ത് - Priyakruththu | Priyakruthu ;കൈടഭജിത്ത് - Kaidabhajiththu | Kaidabhajithu ;നളിനാക്ഷന്‍ - Nalinaakshan‍ | Nalinakshan‍ ;അനിരുദ്ധന്‍ - Aniruddhan‍ | Anirudhan‍ ;അജന്‍ - Ajan‍ ;ബ്രഹ്മണ്യന്‍ - Brahmanyan‍ ;തികിരിയാന്‍ - Thikiriyaan‍ | Thikiriyan‍ ;പവനന്‍ - Pavanan‍ ;നാമി - Naami | Nami ;പ്രകാശനന്‍ - Prakaashanan‍ | Prakashanan‍ ;പത്മി - Pathmi ;അസുരഹന്‍ - Asurahan‍ ;മായാകാരന്‍ - Maayaakaaran‍ | Mayakaran‍ ;നരകാന്തകന്‍ - Narakaanthakan‍ | Narakanthakan‍ ;മാലോന്‍ - Maalon‍ | Malon‍ ;തിരിമാലി - Thirimaali | Thirimali ;സ്വഭൂ - Svabhoo | swabhoo ;ധര്‍മ്മഗുപ്തന്‍ - Dhar‍mmagupthan‍ ;സാരംഗപാണി - Saaramgapaani | Saramgapani ;ഭ്രാജിഷ്ണു - Bhraajishnu | Bhrajishnu ;അണ്ണല്‍ - Annal‍ ;അന്നാദന്‍ - Annaadhan‍ | Annadhan‍ ;ആത്മഭൂ - Aathmabhoo | athmabhoo ;വനമാലി - Vanamaali | Vanamali ;യമരിപു - Yamaripu ;നരകജിത്ത് - Narakajiththu | Narakajithu ;ബഭ്രു - Babhru ;ത്രിയുഗന്‍ - Thriyugan‍ ;ജന്‍ - Jan‍ ;മായാപുരുഷന്‍ - Maayaapurushan‍ | Mayapurushan‍ ;പങ്കജേക്ഷണന്‍ - Pankajekshanan‍ ;പുരശാസനന്‍ - Purashaasanan‍ | Purashasanan‍ ;അവതാര പുരുഷൻ - Avathaara Purushan | Avathara Purushan ;ത്രിവിക്രമന്‍ - Thrivikraman‍ ;പരമപുരുഷന്‍ - Paramapurushan‍ ;കേശന്‍ - Keshan‍ ;മാര്‍ജ്ജകന്‍ - Maar‍jjakan‍ | Mar‍jjakan‍ ;ഭയകൃത്ത് - Bhayakruththu | Bhayakruthu ;താമരസാക്ഷന്‍ - Thaamarasaakshan‍ | Thamarasakshan‍ ;കടല്‍വര്‍ണ്ണന്‍ - Kadal‍var‍nnan‍ ;നന്ദനന്‍ - Nandhanan‍ ;കോകന്‍ - Kokan‍ ;പ്രാണദന്‍ - Praanadhan‍ | Pranadhan‍ ;അമൃതന്‍ - Amruthan‍ ;മുഞ്ജരകേശന്‍ - Munjjarakeshan‍ ;കാളകുഞ്ജന്‍ - Kaalakunjjan‍ | Kalakunjjan‍ ;കല്ക്കി - Kalkki ;തന്തുവര്‍ദ്ധനന്‍ - Thanthuvar‍ddhanan‍ | Thanthuvar‍dhanan‍ ;അഭയദന്‍ - Abhayadhan‍ ;പുരുജിത്ത് - Purujiththu | Purujithu ;ശാര്‍ങ്ഗി - Shaar‍nggi | Shar‍nggi ;ത്രിപദന്‍ - Thripadhan‍ ;ജേതാവ് - Jethaavu | Jethavu ;വിഷ്‌ണുലോകം - Vishnulokam ;മാപതി - Maapathi | Mapathi ;ശതാനന്ദന്‍ - Shathaanandhan‍ | Shathanandhan‍ ;വിരാമന്‍ - Viraaman‍ | Viraman‍ ;അനന്തശായി - Ananthashaayi | Ananthashayi ;അനഘന്‍ - Anaghan‍ ;ദൈത്യാരി - Dhaithyaari | Dhaithyari ;അക്ഷരന്‍ - Aksharan‍ ;ധരണീധരന്‍ - Dharaneedharan‍ ;പത്മാപതി - Pathmaapathi | Pathmapathi ;പള്ളികൊണ്ടാന്‍ - Pallikondaan‍ | Pallikondan‍ ;മായകന്‍ - Maayakan‍ | Mayakan‍ ;ആവര്‍ത്തനന്‍ - Aavar‍ththanan‍ | avar‍thanan‍ ;വിരജന്‍ - Virajan‍ ;ആദിപുരുഷന്‍ - Aadhipurushan‍ | adhipurushan‍ ;ഹന്‍ - Han‍ ;അഭിരൂപന്‍ - Abhiroopan‍ ;അവതാരപുരുഷന്‍ - Avathaarapurushan‍ | Avatharapurushan‍ ;അചിന്ത്യന്‍ - Achinthyan‍ ;പരാവിദ്ധന്‍ - Paraaviddhan‍ | Paravidhan‍ ;ആഴിയാന്‍ - Aazhiyaan‍ | azhiyan‍ ;ഭഗന്ദനന്‍ - Bhagandhanan‍ ;കേശടന്‍ - Keshadan‍ ;വേദന്‍ - Vedhan‍ ;കാമപാലന്‍ - Kaamapaalan‍ | Kamapalan‍ ;പങ്കജാക്ഷന്‍ - Pankajaakshan‍ | Pankajakshan‍ ;മാനസികന്‍ - Maanasikan‍ | Manasikan‍ ;ഹേമാംഗന്‍ - Hemaamgan‍ | Hemamgan‍ ;മായാമനുഷ്യന്‍ - Maayaamanushyan‍ | Mayamanushyan‍ ;സനാതനന്‍ - Sanaathanan‍ | Sanathanan‍ ;പുരാതനന്‍ - Puraathanan‍ | Purathanan‍ ;അനുത്തമന്‍ - Anuththaman‍ | Anuthaman‍ ;സോമസിന്ധു - Somasindhu ;അമൃതപന്‍ - Amruthapan‍ ;അനലന്‍ - Analan‍ ;ജീവന്‍ - Jeevan‍ ;ഭക്തവത്സലന്‍ - Bhakthavathsalan‍ ;ഏഷന്‍ - Eshan‍ ;പരമേഷ്ഠി - Parameshdi ;നവവ്യൂഹന്‍ - Navavyoohan‍ ;ചക്രഹസ്തന്‍ - Chakrahasthan‍ ;വിഷ്‌ണു ഭഗവാൻ - Vishnu Bhagavaan | Vishnu Bhagavan ;അനിമിഷന്‍ - Animishan‍ ;യോഗനിദ്രാലു - Yoganidhraalu | Yoganidhralu ;അജിതന്‍ - Ajithan‍ ;പുഷ്കരന്‍ - Pushkaran‍ ;മഹാതപസ്സ് - Mahaathapassu | Mahathapassu ;പുഷ്കരാക്ഷന്‍ - Pushkaraakshan‍ | Pushkarakshan‍ ;അമൂര്‍ത്തി - Amoor‍ththi | Amoor‍thi ;പുരുഷാദ്യന്‍ - Purushaadhyan‍ | Purushadhyan‍ ;അധൃതന്‍ - Adhruthan‍ ;ആപ്രീതപന്‍ - Aapreethapan‍ | apreethapan‍ ;പരമേശ്വരന്‍ - Parameshvaran‍ ;ആദിദേവന്‍ - Aadhidhevan‍ | adhidhevan‍ ;കമലാജാനി - Kamalaajaani | Kamalajani ;പക്ഷിവാഹനന്‍ - Pakshivaahanan‍ | Pakshivahanan‍ ;ദമന്‍ - Dhaman‍ ;ത്രിധാമാവ് - Thridhaamaavu | Thridhamavu ;നക്ഷത്രി - Nakshathri ;പ്രഥിതന്‍ - Prathithan‍ ;പരിഗ്രഹന്‍ - Parigrahan‍ ;ഹരി - Hari ;സവ്യന്‍ - Savyan‍ ;അക്ഷജന്‍ - Akshajan‍ ;പ്രഗ്രഹന്‍ - Pragrahan‍ ;പുനര്‍വസു - Punar‍vasu ;അജയന്‍ - Ajayan‍ ;മായോന്‍ - Maayon‍ | Mayon‍ ;കുന്ദരന്‍ - Kundharan‍ ;മധുദ്വിട്ട് - Madhudhvittu ;മത്സ്യവിഗ്രഹന്‍ - Mathsyavigrahan‍ ;ലക്ഷ്മീകാന്തന്‍ - Lakshmeekaanthan‍ | Lakshmeekanthan‍ ;മാപന്‍ - Maapan‍ | Mapan‍ ;പന്നഗേന്ദ്രശയനന്‍ - Pannagendhrashayanan‍ ;ധാരന്‍ - Dhaaran‍ | Dharan‍ ;ജലജാകാന്തന്‍ - Jalajaakaanthan‍ | Jalajakanthan‍ ;ഹേമശംഖന്‍ - Hemashamkhan‍ ;പ്രത്യയന്‍ - Prathyayan‍ ;അണ്ഡജധ്വജന്‍ - Andajadhvajan‍ ;ത്രിലോകനാഥന്‍ - Thrilokanaathan‍ | Thrilokanathan‍ ;നിമിഷന്‍ - Nimishan‍ ;വിഷ്‌ണുശർമ്മ - Vishnusharmma ;പരിപാലകന്‍ - Paripaalakan‍ | Paripalakan‍ ;ദേവേശയന്‍ - Dheveshayan‍ ;പന്നഗാസനന്‍ - Pannagaasanan‍ | Pannagasanan‍ ;ദമയിതാ - Dhamayithaa | Dhamayitha ;ഇരേശന്‍ - Ireshan‍ ;മഹകന്‍ - Mahakan‍ ;ഭയാപഹന്‍ - Bhayaapahan‍ | Bhayapahan‍ ;സച്ചിദാനന്ദന്‍ - Sachidhaanandhan‍ | Sachidhanandhan‍ ;പരിപൂര്‍ണ്ണന്‍ - Paripoor‍nnan‍ ;അനീശന്‍ - Aneeshan‍ ;നിഗ്രഹന്‍ - Nigrahan‍ ;അധോമുഖന്‍ - Adhomukhan‍ ;ഏകശ്യംഗന്‍ - Ekashyamgan‍ ;പ്രാജാപത്യന്‍ - Praajaapathyan‍ | Prajapathyan‍ ;ശ്രീകരന്‍ - Shreekaran‍ ;മാനസന്‍ - Maanasan‍ | Manasan‍ ;ധരണീപതി - Dharaneepathi ;സുപര്‍ണ്ണകേതു - Supar‍nnakethu ;വിജയന്‍ - Vijayan‍ ;വിഷിണുവിനെപൂജിക്കുന്ന - Vishinuvinepoojikkunna ;അവ്യക്തന്‍ - Avyakthan‍ ;ആസന്ദന്‍ - Aasandhan‍ | asandhan‍ ;ആദ്യപുമാന്‍ - Aadhyapumaan‍ | adhyapuman‍ ;ബ്രഹ്മജ്ഞന്‍ - Brahmajnjan‍ ;ബ്രഹ്മകൃത്ത് - Brahmakruththu | Brahmakruthu ;പുണ്യകീര്‍ത്തനന്‍ - Punyakeer‍ththanan‍ | Punyakeer‍thanan‍ ;പരേശന്‍ - Pareshan‍ ;പ്രമോദനന്‍ - Pramodhanan‍ ;മഹാകാലന്‍ - Mahaakaalan‍ | Mahakalan‍ ;ഭാസ്കരദ്യുതി - Bhaaskaradhyuthi | Bhaskaradhyuthi ;മാനാഥന്‍ - Maanaathan‍ | Manathan‍ ;ത്രിദശായനന്‍ - Thridhashaayanan‍ | Thridhashayanan‍ ;പുരാണപുരുഷന്‍ - Puraanapurushan‍ | Puranapurushan‍ ;പുഷ്ടന്‍ - Pushdan‍ ;ത്രിഭുവനപതി - Thribhuvanapathi ;രാഹുഭേദി - Raahubhedhi | Rahubhedhi ;പന്നഗശയനന്‍ - Pannagashayanan‍ ;ജയപാലന്‍ - Jayapaalan‍ | Jayapalan‍ ;ഭൂതാവാസന്‍ - Bhoothaavaasan‍ | Bhoothavasan‍ ;അനര്‍ത്ഥന്‍ - Anar‍ththan‍ | Anar‍than‍ ;ഉച്ചദേവന്‍ - Uchadhevan‍ ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Vishnu?

Name :

Email :

Details :×