Visited

Show Usage

English Meaning

  1. That which has received a visit or visits.
  2. Past participle of visit

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 26:16

LORD, in trouble they have visited You, They poured out a prayer when Your chastening was upon them.


യഹോവേ, കഷ്ടതയിൽ അവർ നിന്നെ നോക്കുകയും നിന്റെ ശിക്ഷ അവർക്കും തട്ടിയപ്പോൾ ജപംകഴിക്കയും ചെയ്തു.


Psalms 17:3

You have tested my heart; You have visited me in the night; You have tried me and have found nothing; I have purposed that my mouth shall not transgress.


നീ എന്റെ ഹൃദയത്തെ ശോധനചെയ്തു രാത്രിയിൽ എന്നെ സന്ദർശിച്ചു; നീ എന്നെ പരീക്ഷിച്ചു ദുരുദ്ദേശമൊന്നും കണ്ടെത്തുന്നില്ല; എന്റെ വായ് ലംഘനം ചെയ്കയില്ല എന്നു ഞാൻ ഉറെച്ചിരിക്കുന്നു.


1 Samuel 2:21

And the LORD visited Hannah, so that she conceived and bore three sons and two daughters. Meanwhile the child Samuel grew before the LORD.


യഹോവ ഹന്നയെ കടാക്ഷിച്ചു; അവൾ ഗർഭംധരിച്ചു മൂന്നു പുത്രന്മാരെയും രണ്ടു പുത്രിമാരെയും പ്രസവിച്ചു. ശമൂവേൽബാലനോ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ വളർന്നുവന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Visited?

Name :

Email :

Details :×