Wailing

Show Usage
   

English Meaning

  1. A loud drawn out scream and howl.
  2. Present participle of wail.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× വിലാപം - Vilaapam | Vilapam
×
× അലമുറ - Alamura
× ഉച്ചത്തിൽ കരയുക - Uchaththil Karayuka | Uchathil Karayuka
× കരയുക - Karayuka
× ഉച്ചത്തിലുള്ള നിലവിളി - Uchaththilulla Nilavili | Uchathilulla Nilavili
× കരഞ്ഞു ശബ്‌ദമുണ്ടാക്കുക - Karanju Shabdhamundaakkuka | Karanju Shabdhamundakkuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 9:17

Thus says the LORD of hosts: "Consider and call for the mourning women, That they may come; And send for skillful wailing women, That they may come.


സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു വിലാപക്കാരത്തികളെ വിളിച്ചു വരുത്തുവിൻ ; സാമർത്ഥ്യമുള്ള സ്ത്രീകളെ ആളയച്ചു വരുത്തുവിൻ .


Zephaniah 1:10

"And there shall be on that day," says the LORD, "The sound of a mournful cry from the Fish Gate, A wailing from the Second Quarter, And a loud crashing from the hills.


അന്നാളിൽ മത്സ്യഗോപുരത്തിൽനിന്നു ഉറക്കെയുള്ളോരു നിലവിളിയും രണ്ടാമത്തെ നഗരാംശത്തിൽനിന്നു ഒരു മുറവിളയും കുന്നുകളിൽനിന്നു ഒരു ത്സടത്സടനാദവും ഉണ്ടാകും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Jeremiah 25:36

A voice of the cry of the shepherds, And a wailing of the leaders to the flock will be heard. For the LORD has plundered their pasture,


യഹോവ മേച്ചല്പുറത്തെ പാഴാക്കിക്കളയുന്നതുകൊണ്ടു ഇടയന്മാർ നിലവിളിക്കുന്നതും ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിലെ ശ്രേഷ് ന്മാർ മുറയിടുന്നതും കേൾപ്പാറാകും.


×

Found Wrong Meaning for Wailing?

Name :

Email :

Details :×