Wailing

Show Usage
   

English Meaning

  1. A loud drawn out scream and howl.
  2. Present participle of wail.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× കരഞ്ഞു ശബ്‌ദമുണ്ടാക്കുക - Karanju Shabdhamundaakkuka | Karanju Shabdhamundakkuka
× കരയുക - Karayuka
× അലമുറ - Alamura
× വിലാപം - Vilaapam | Vilapam
× ഉച്ചത്തിലുള്ള നിലവിളി - Uchaththilulla Nilavili | Uchathilulla Nilavili
× ഉച്ചത്തിൽ കരയുക - Uchaththil Karayuka | Uchathil Karayuka
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 15:8

For the cry has gone all around the borders of Moab, Its wailing to Eglaim And its wailing to Beer Elim.


നിലവിളി മോവാബിന്റെ അതൃത്തികളെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു; അലർച്ച എഗ്ളയീംവരെയും കൂക്കൽ ബേർ-ഏലീംവരെയും എത്തിയിരിക്കുന്നു.


Ezekiel 27:32

In their wailing for you They will take up a lamentation, And lament for you: "What city is like Tyre, Destroyed in the midst of the sea?


തങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ അവർ നിന്നെച്ചൊല്ലി ഒരു വിലാപം തുടങ്ങി നിന്നെക്കുറിച്ചു വിലപിക്കുന്നതു: സമുദ്രമദ്ധ്യേ നശിച്ചുപോയ സോരിനെപ്പോലെ ഏതൊരു നഗരമുള്ളു?


Amos 5:16

Therefore the LORD God of hosts, the Lord, says this: "There shall be wailing in all streets, And they shall say in all the highways, "Alas! Alas!' They shall call the farmer to mourning, And skillful lamenters to wailing.


അതുകൊണ്ടു സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ എന്ന കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു; സകല വീഥികളിലും വിലാപം ഉണ്ടാകും; എല്ലാ തെരുക്കളിലും അവർ: അയ്യോ, അയ്യോ എന്നു പറയും; അവർ കൃഷിക്കാരെ ദുഃഖിപ്പാനും പ്രലാപജ്ഞന്മാരെ വിലാപിപ്പാനും വിളിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Wailing?

Name :

Email :

Details :×