Wailing

Show Usage
   

English Meaning

  1. A loud drawn out scream and howl.
  2. Present participle of wail.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× കരയുക - Karayuka
× അലമുറ - Alamura
× വിലാപം - Vilaapam | Vilapam
× കരഞ്ഞു ശബ്‌ദമുണ്ടാക്കുക - Karanju Shabdhamundaakkuka | Karanju Shabdhamundakkuka
× ഉച്ചത്തിലുള്ള നിലവിളി - Uchaththilulla Nilavili | Uchathilulla Nilavili
× ഉച്ചത്തിൽ കരയുക - Uchaththil Karayuka | Uchathil Karayuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 9:10

I will take up a weeping and wailing for the mountains, And for the dwelling places of the wilderness a lamentation, Because they are burned up, So that no one can pass through; Nor can men hear the voice of the cattle. Both the birds of the heavens and the beasts have fled; They are gone.


പർവ്വതങ്ങളെക്കുറിച്ചു ഞാൻ കരച്ചലും വിലാപവും മരുഭൂമിയിലെ മേച്ചൽപുറങ്ങളെക്കുറിച്ചു പ്രലാപവും തുടങ്ങും; ആരും വഴിപോകാതവണ്ണം അവ വെന്തുപോയിരിക്കുന്നു; കന്നുകാലികളുടെ ഒച്ച കേൾക്കുന്നില്ല; ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു;


Jeremiah 9:18

Let them make haste And take up a wailing for us, That our eyes may run with tears, And our eyelids gush with water.


നമ്മുടെ കണ്ണിൽനിന്നു കണ്ണുനീർ ഒഴുകത്തക്കവണ്ണവും നമ്മുടെ കൺപോളയിൽനിന്നു വെള്ളം ചാടത്തക്കവണ്ണവും അവർ ബദ്ധപ്പെട്ടു വിലാപം കഴിക്കട്ടെ.


Micah 1:8

Therefore I will wail and howl, I will go stripped and naked; I will make a wailing like the jackals And a mourning like the ostriches,


അതുകൊണ്ടു ഞാൻ വിലപിച്ചു മുറയിടും; ഞാൻ ചെരിപ്പില്ലാത്തവനും നഗ്നനുമായി നടക്കും; ഞാൻ കുറുനരികളെപ്പോലെ വിലപിച്ചു, ഒട്ടകപ്പക്ഷികളെപ്പോലെ കരയും.


×

Found Wrong Meaning for Wailing?

Name :

Email :

Details :×