Wailing

Show Usage
   

English Meaning

  1. A loud drawn out scream and howl.
  2. Present participle of wail.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× അലമുറ - Alamura
× ഉച്ചത്തിലുള്ള നിലവിളി - Uchaththilulla Nilavili | Uchathilulla Nilavili
× കരയുക - Karayuka
× ഉച്ചത്തിൽ കരയുക - Uchaththil Karayuka | Uchathil Karayuka
×
× വിലാപം - Vilaapam | Vilapam
× കരഞ്ഞു ശബ്‌ദമുണ്ടാക്കുക - Karanju Shabdhamundaakkuka | Karanju Shabdhamundakkuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 13:50

and cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth."


അവിടെ കരച്ചലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകും.


Micah 1:8

Therefore I will wail and howl, I will go stripped and naked; I will make a wailing like the jackals And a mourning like the ostriches,


അതുകൊണ്ടു ഞാൻ വിലപിച്ചു മുറയിടും; ഞാൻ ചെരിപ്പില്ലാത്തവനും നഗ്നനുമായി നടക്കും; ഞാൻ കുറുനരികളെപ്പോലെ വിലപിച്ചു, ഒട്ടകപ്പക്ഷികളെപ്പോലെ കരയും.


Zephaniah 1:10

"And there shall be on that day," says the LORD, "The sound of a mournful cry from the Fish Gate, A wailing from the Second Quarter, And a loud crashing from the hills.


അന്നാളിൽ മത്സ്യഗോപുരത്തിൽനിന്നു ഉറക്കെയുള്ളോരു നിലവിളിയും രണ്ടാമത്തെ നഗരാംശത്തിൽനിന്നു ഒരു മുറവിളയും കുന്നുകളിൽനിന്നു ഒരു ത്സടത്സടനാദവും ഉണ്ടാകും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


×

Found Wrong Meaning for Wailing?

Name :

Email :

Details :×