Wailing

Show Usage
   

English Meaning

  1. A loud drawn out scream and howl.
  2. Present participle of wail.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× അലമുറ - Alamura
×
× ഉച്ചത്തിലുള്ള നിലവിളി - Uchaththilulla Nilavili | Uchathilulla Nilavili
× കരഞ്ഞു ശബ്‌ദമുണ്ടാക്കുക - Karanju Shabdhamundaakkuka | Karanju Shabdhamundakkuka
× വിലാപം - Vilaapam | Vilapam
× ഉച്ചത്തിൽ കരയുക - Uchaththil Karayuka | Uchathil Karayuka
× കരയുക - Karayuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Zephaniah 1:10

"And there shall be on that day," says the LORD, "The sound of a mournful cry from the Fish Gate, A wailing from the Second Quarter, And a loud crashing from the hills.


അന്നാളിൽ മത്സ്യഗോപുരത്തിൽനിന്നു ഉറക്കെയുള്ളോരു നിലവിളിയും രണ്ടാമത്തെ നഗരാംശത്തിൽനിന്നു ഒരു മുറവിളയും കുന്നുകളിൽനിന്നു ഒരു ത്സടത്സടനാദവും ഉണ്ടാകും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Amos 8:3

And the songs of the temple Shall be wailing in that day," Says the Lord GOD--"Many dead bodies everywhere, They shall be thrown out in silence."


അന്നാളിൽ മന്ദിരത്തിലെ ഗീതങ്ങൾ മുറവിളിയാകും എന്നു യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടു. ശവം അനവധി! എല്ലാടത്തും അവയെ എറിഞ്ഞുകളയും; മിണ്ടരുതു.


Zechariah 11:3

There is the sound of wailing shepherds! For their glory is in ruins. There is the sound of roaring lions! For the pride of the Jordan is in ruins.


ഇടയന്മാരുടെ മഹത്വം നശിച്ചിട്ടു അവർ മുറയിടുന്നതു കേട്ടുവോ? യോർദ്ദാന്റെ മുറ്റു കാടു നശിച്ചിട്ടു ബാലസിംഹങ്ങളുടെ ഗർജ്ജനം കേട്ടുവോ?


×

Found Wrong Meaning for Wailing?

Name :

Email :

Details :×