Wandered

Show Usage

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of wander.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Amos 4:8

So two or three cities wandered to another city to drink water, But they were not satisfied; Yet you have not returned to Me," Says the LORD.


രണ്ടുമൂന്നു പട്ടണം വെള്ളം കുടിപ്പാൻ ഒരു പട്ടണത്തിലേക്കു ഉഴന്നുചെന്നു, ദാഹം തീർന്നില്ലതാനും; എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞില്ല എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Hebrews 11:38

of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and mountains, in dens and caves of the earth.


കാടുകളിലും മലകളിലും ഗുഹകളിലും ഭൂമിയുടെ പിളർപ്പുകളിലും ഉഴന്നു വലഞ്ഞു; ലോകം അവർക്കും യോഗ്യമായിരുന്നില്ല.


Lamentations 4:14

They wandered blind in the streets; They have defiled themselves with blood, So that no one would touch their garments.


അവർ കുരടന്മാരായി വീഥികളിൽ ഉഴന്നു രക്തം പുരണ്ടു നടക്കുന്നു; അവരുടെ വസ്ത്രം ആർക്കും തൊട്ടുകൂടാ.


×

Found Wrong Meaning for Wandered?

Name :

Email :

Details :×