Watched

Show Usage

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of watch.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

watch എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Watch Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Watch Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum ; ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Daniel 2:34

You watched while a stone was cut out without hands, which struck the image on its feet of iron and clay, and broke them in pieces.


തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കൈ തൊടാതെ ഒരു കല്ലു പറിഞ്ഞുവന്നു ബിംബത്തെ ഇരിമ്പും കളിമണ്ണുംകൊണ്ടുള്ള കാലിൽ അടിച്ചു തകർത്തുകളഞ്ഞു.


Matthew 24:43

But know this, that if the master of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not allowed his house to be broken into.


കള്ളൻ വരുന്നയാമം ഇന്നതെന്നു വീട്ടുടയവൻ അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ അവൻ ഉണർന്നിരിക്കയും തന്റെ വീടു തുരക്കുവാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യും എന്നു അറിയുന്നുവല്ലോ.


Acts 9:24

But their plot became known to Saul. And they watched the gates day and night, to kill him.


ശൗൽ അവരുടെ കൂട്ടുകെട്ടു അറിഞ്ഞു; അവനെ കൊല്ലുവാൻ അവർ രാവും പകലും നഗര ഗോപുരങ്ങളിൽ കാവൽ വെച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Watched?

Name :

Email :

Details :×