Watchmen

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of watchman.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Song of Solomon 3:3

The watchmen who go about the city found me; I said, "Have you seen the one I love?"


നഗരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാവൽക്കാർ എന്നെ കണ്ടു; എന്റെ പ്രാണപ്രിയനെ കണ്ടുവോ എന്നു ഞാൻ അവരോടു ചോദിച്ചു.


Jeremiah 6:17

Also, I set watchmen over you, saying, "Listen to the sound of the trumpet!' But they said, "We will not listen.'


ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാവൽക്കാരെ ആക്കി: കാഹളനാദം ശ്രദ്ധിപ്പിൻ എന്നു കല്പിച്ചു; എന്നാൽ അവർ: ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.


Jeremiah 31:6

For there shall be a day When the watchmen will cry on Mount Ephraim, "Arise, and let us go up to Zion, To the LORD our God."'


എഴുന്നേല്പിൻ ; നാം സീയോനിലേക്കു, നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ അടുക്കലേക്കു, കയറിപ്പോക എന്നു കാവൽക്കാർ എഫ്രയീംമലനാട്ടിൽ വിളിച്ചുപറയുന്ന നാൾ വരും.


×

Found Wrong Meaning for Watchmen?

Name :

Email :

Details :×