Watchmen

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of watchman.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 52:8

Your watchmen shall lift up their voices, With their voices they shall sing together; For they shall see eye to eye When the LORD brings back Zion.


നിന്റെ കാവൽക്കാരുടെ ശബ്ദം കേട്ടുവോ? അവർ‍ ശബ്ദം ഉയർ‍ത്തി ഒരുപോലെ ഉല്ലസിച്ചു ഘോഷിക്കുന്നു; യഹോവ സീയോനിലേക്കു മടങ്ങിവരുൻ പോൾ അവർ‍ അഭിമുഖമായി കാണും


Isaiah 62:6

I have set watchmen on your walls, O Jerusalem; They shall never hold their peace day or night. You who make mention of the LORD, do not keep silent,


യെരൂശലേമേ, ഞാൻ നിന്റെ മതിലുകളിന്മേൽ കാവൽക്കാരെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു; അവർ‍ രാവോ പകലോ ഒരിക്കലും മിണ്ടാതെയിരിക്കയില്ല; യഹോവയെ ഔർ‍പ്പിക്കുന്നവരേ, നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായിരിക്കരുതു


Isaiah 56:10

His watchmen are blind, They are all ignorant; They are all dumb dogs, They cannot bark; Sleeping, lying down, loving to slumber.


അവന്റെ കാവൽക്കാർ‍ കുരുടന്മാർ‍; അവരെല്ലാവരും പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവർ‍, അവരെല്ലാവരും കുരെപ്പാൻ വഹിയാത്ത ഊമനായ്‍ക്കൾ തന്നേ; അവർ‍ നിദ്രാപ്രിയന്മാരായി സ്വപ്നം കണ്ടു കിടന്നുറങ്ങുന്നു


×

Found Wrong Meaning for Watchmen?

Name :

Email :

Details :×