Watchmen

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of watchman.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 62:6

I have set watchmen on your walls, O Jerusalem; They shall never hold their peace day or night. You who make mention of the LORD, do not keep silent,


യെരൂശലേമേ, ഞാൻ നിന്റെ മതിലുകളിന്മേൽ കാവൽക്കാരെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു; അവർ‍ രാവോ പകലോ ഒരിക്കലും മിണ്ടാതെയിരിക്കയില്ല; യഹോവയെ ഔർ‍പ്പിക്കുന്നവരേ, നിങ്ങൾ സ്വസ്ഥമായിരിക്കരുതു


Jeremiah 31:6

For there shall be a day When the watchmen will cry on Mount Ephraim, "Arise, and let us go up to Zion, To the LORD our God."'


എഴുന്നേല്പിൻ ; നാം സീയോനിലേക്കു, നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ അടുക്കലേക്കു, കയറിപ്പോക എന്നു കാവൽക്കാർ എഫ്രയീംമലനാട്ടിൽ വിളിച്ചുപറയുന്ന നാൾ വരും.


Song of Solomon 3:3

The watchmen who go about the city found me; I said, "Have you seen the one I love?"


നഗരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാവൽക്കാർ എന്നെ കണ്ടു; എന്റെ പ്രാണപ്രിയനെ കണ്ടുവോ എന്നു ഞാൻ അവരോടു ചോദിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Watchmen?

Name :

Email :

Details :×