Watchmen

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of watchman.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Song of Solomon 5:7

The watchmen who went about the city found me. They struck me, they wounded me; The keepers of the walls Took my veil away from me.


നഗരത്തിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്ന കാവൽക്കാർ എന്നെ കണ്ടു; അവർ എന്നെ അടിച്ചു, മുറിവേല്പിച്ചു; മതിൽകാവൽക്കാർ എന്റെ മൂടുപടം എടുത്തുകളഞ്ഞു.


Isaiah 52:8

Your watchmen shall lift up their voices, With their voices they shall sing together; For they shall see eye to eye When the LORD brings back Zion.


നിന്റെ കാവൽക്കാരുടെ ശബ്ദം കേട്ടുവോ? അവർ‍ ശബ്ദം ഉയർ‍ത്തി ഒരുപോലെ ഉല്ലസിച്ചു ഘോഷിക്കുന്നു; യഹോവ സീയോനിലേക്കു മടങ്ങിവരുൻ പോൾ അവർ‍ അഭിമുഖമായി കാണും


Song of Solomon 3:3

The watchmen who go about the city found me; I said, "Have you seen the one I love?"


നഗരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാവൽക്കാർ എന്നെ കണ്ടു; എന്റെ പ്രാണപ്രിയനെ കണ്ടുവോ എന്നു ഞാൻ അവരോടു ചോദിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Watchmen?

Name :

Email :

Details :×