Pronunciation of Ways  

English Meaning

  1. Informal Variant of way. See Usage Note at way.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ - Maar‍ggangal‍ | Mar‍ggangal‍ ; ;വഴികള്‍ - Vazhikal‍ ;way എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Way Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Way Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 14:22

Yet behold, there shall be left in it a remnant who will be brought out, both sons and daughters; surely they will come out to you, and you will see their ways and their doings. Then you will be comforted concerning the disaster that I have brought upon Jerusalem, all that I have brought upon it.


എന്നാൽ പുറപ്പെട്ടു പോരുവാനുള്ള പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ആയ ഒരു രക്ഷിതഗണം അതിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കും; അവർ പുറപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും; നിങ്ങൾ അവരുടെ നടപ്പും പ്രവൃത്തികളും കണ്ടു, ഞാൻ യെരൂശലേമിന്നു വരുത്തിയ അനർത്ഥവും അതിന്നു വരുത്തിയ സകലവും ചൊല്ലി ആശ്വാസം പ്രാപിക്കും.


2 Kings 21:21

So he walked in all the ways that his father had walked; and he served the idols that his father had served, and worshiped them.


തന്റെ അപ്പൻ നടന്ന വഴിയിലൊക്കെയും നടന്നു; തന്റെ അപ്പൻ സേവിച്ച വിഗ്രഹങ്ങളെയും സേവിച്ചു നമസ്കരിച്ചു.


Job 40:19

He is the first of the ways of God; Only He who made him can bring near His sword.


അതു ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ പ്രധാനമായുള്ളതു; അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയവൻ അതിന്നു ഒരു വാൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Ways?

Name :

Email :

Details :×