Weapons

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of weapon.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× ആയുധങ്ങള്‍ - Aayudhangal‍ | ayudhangal‍
× weapon എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Weapon Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Weapon Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Samuel 20:40

Then Jonathan gave his weapons to his lad, and said to him, "Go, carry them to the city."


പിന്നെ യോനാഥാൻ തന്റെ ആയുധങ്ങളെ ബാല്യക്കാരന്റെ പക്കൽ കൊടുത്തു: പട്ടണത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോക എന്നു പറഞ്ഞു.


Ezekiel 32:27

They do not lie with the mighty Who are fallen of the uncircumcised, Who have gone down to hell with their weapons of war; They have laid their swords under their heads, But their iniquities will be on their bones, Because of the terror of the mighty in the land of the living.


അവർ ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്തു വീരന്മാർക്കും ഭീതി ആയിരുന്നതുകൊണ്ടു തങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങളെ അസ്ഥികളിന്മേൽ ചുമന്നും തങ്ങളുടെ വാളുകളെ തലെക്കു കീഴെ വെച്ചുംകൊണ്ടു അഗ്രചർമ്മികളിൽ പട്ടുപോയ വീരന്മാരായി പടക്കോപ്പോടുകൂടെ പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കിടക്കേണ്ടതല്ലയോ?


Judges 18:16

The six hundred men armed with their weapons of war, who were of the children of Dan, stood by the entrance of the gate.


ദേശം ഒറ്റുനോക്കുവാൻ പോയിരുന്നവർ അഞ്ചുപേരും അകത്തുകടന്നു കൊത്തുപണിയായ വിഗ്രഹവും ഏഫോദും ഗൃഹബിംബവും വാർപ്പുപണിയായ വിഗ്രഹവും എടുത്തു; പുരോഹിതൻ യുദ്ധസന്നദ്ധരായ അറുനൂറുപേരുടെ അടുക്കൽ നിന്നിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Weapons?

Name :

Email :

Details :×