Pronunciation of Went  

   

English Meaning

Course; way; path; journey; direction.

  1. Past tense of go1.
  2. Archaic A past tense and a past participle of wend.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 17:10

Micah said to him, "Dwell with me, and be a father and a priest to me, and I will give you ten shekels of silver per year, a suit of clothes, and your sustenance." So the Levite went in.


മീഖാവു അവനോടു: നീ എന്നോടുകൂടെ പാർത്തു എനിക്കു പിതാവും പുരോഹിതനുമായിരിക്ക; ഞാൻ നിനക്കു ആണ്ടിൽ പത്തു വെള്ളിപ്പണവും ഉടുപ്പും ഭക്ഷണവും തരാം എന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ലേവ്യൻ അകത്തു ചെന്നു.


Isaiah 8:3

Then I went to the prophetess, and she conceived and bore a son. Then the LORD said to me, "Call his name Maher-Shalal-Hash-Baz;


ഞാൻ പ്രവാചകിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു; അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചു ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു. യഹോവ എന്നോടു: അവന്നു മഹേർ-ശാലാൽ ഹാശ്-ബസ് എന്നു പേർ വിളിക്ക;


Acts 3:1

Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the ninth hour.


ഒരിക്കൽ പത്രൊസും യോഹന്നാനും ഒമ്പതാം മണിനേരം പ്രാർത്ഥനാസമയത്തു ദൈവാലയത്തിലേകു ചെല്ലുമ്പോൾ


×

Found Wrong Meaning for Went?

Name :

Email :

Details :×