Pronunciation of Went  

   

English Meaning

Course; way; path; journey; direction.

  1. Past tense of go1.
  2. Archaic A past tense and a past participle of wend.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Mark 5:24

So Jesus went with him, and a great multitude followed Him and thronged Him.


അവൻ അവനോടുകൂടെ പോയി, വലിയ പുരുഷാരവും പിൻ ചെന്നു അവനെ തിക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു.


1 Kings 2:40

So Shimei arose, saddled his donkey, and went to Achish at Gath to seek his slaves. And Shimei went and brought his slaves from Gath.


അപ്പോൾ ശിമെയി എഴുന്നേറ്റു കഴുതെക്കു കോപ്പിട്ടു പുറപ്പെട്ടു അടിമകളെ അന്വേഷിപ്പാൻ ഗത്തിൽ ആഖീശിന്റെ അടുക്കൽ പോയി; അങ്ങനെ ശിമെയി ചെന്നു അടിമകളെ ഗത്തിൽനിന്നു കൊണ്ടു വന്നു.


John 21:23

Then this saying went out among the brethren that this disciple would not die. Yet Jesus did not say to him that he would not die, but, "If I will that he remain till I come, what is that to you?"


ആകയാൽ ആ ശിഷ്യൻ മരിക്കയില്ല എന്നൊരു ശ്രുതി സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ പരന്നു. യേശുവോ: അവർ മരിക്കയില്ല എന്നല്ല, ഞാൻ വരുവോളം ഇവൻ ഇരിക്കേണം എന്നു എനിക്കു ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അതു നിനക്കു എന്തു എന്നത്രേ അവനോടു പറഞ്ഞതു.


×

Found Wrong Meaning for Went?

Name :

Email :

Details :×