Wheels

Show Usage

Pronunciation of Wheels  

   

English Meaning

  1. Plural form of wheel.
  2. An automobile or other vehicle
  3. Well-developed thigh muscles.
  4. Third-person singular simple present indicative form of wheel.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 7:32

Under the panels were the four wheels, and the axles of the wheels were joined to the cart. The height of a wheel was one and a half cubits.


ചക്രം നാലും ചട്ടങ്ങളുടെ കീഴും ചക്രങ്ങളുടെ അച്ചുതണ്ടുകൾ പീ ത്തിലും ആയിരുന്നു. ഔരോ ചക്രത്തിന്റെ ഉയരം ഒന്നര മുഴം.


1 Kings 7:33

The workmanship of the wheels was like the workmanship of a chariot wheel; their axle pins, their rims, their spokes, and their hubs were all of cast bronze.


ചക്രങ്ങളുടെ പണി രഥചക്രത്തിന്റെ പണിപോലെ ആയിരന്നു; അവയുടെ അച്ചതണ്ടുകളും വട്ടുകളും അഴികളും ചക്രനാഭികളും എല്ലാം വാർപ്പു പണി ആയിരുന്നു.


Ezekiel 10:12

And their whole body, with their back, their hands, their wings, and the wheels that the four had, were full of eyes all around.


അവയുടെ ദേഹത്തിൽ എങ്ങും മുതുകിലും കയ്യിലും ചിറകിലും ചക്രത്തിലും, നാലിന്നും ഉള്ള ചക്രത്തിൽ തന്നേ, ചുറ്റും അടുത്തടുത്തു കണ്ണു ഉണ്ടായിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Wheels?

Name :

Email :

Details :×