Wheels

Show Usage

Pronunciation of Wheels  

English Meaning

  1. Plural form of wheel.
  2. An automobile or other vehicle
  3. Well-developed thigh muscles.
  4. Third-person singular simple present indicative form of wheel.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 7:33

The workmanship of the wheels was like the workmanship of a chariot wheel; their axle pins, their rims, their spokes, and their hubs were all of cast bronze.


ചക്രങ്ങളുടെ പണി രഥചക്രത്തിന്റെ പണിപോലെ ആയിരന്നു; അവയുടെ അച്ചതണ്ടുകളും വട്ടുകളും അഴികളും ചക്രനാഭികളും എല്ലാം വാർപ്പു പണി ആയിരുന്നു.


Ezekiel 10:12

And their whole body, with their back, their hands, their wings, and the wheels that the four had, were full of eyes all around.


അവയുടെ ദേഹത്തിൽ എങ്ങും മുതുകിലും കയ്യിലും ചിറകിലും ചക്രത്തിലും, നാലിന്നും ഉള്ള ചക്രത്തിൽ തന്നേ, ചുറ്റും അടുത്തടുത്തു കണ്ണു ഉണ്ടായിരുന്നു.


Ezekiel 3:13

I also heard the noise of the wings of the living creatures that touched one another, and the noise of the wheels beside them, and a great thunderous noise.


ജീവികളുടെ ചിറകു തമ്മിൽ തട്ടുന്ന ഒച്ചയും അവയുടെ അരികെയുള്ള ചക്രങ്ങളുടെ ഇരെച്ചലും വലിയ മുഴക്കമുള്ളോരു ശബ്ദവും ഞാൻ കേട്ടു.


×

Found Wrong Meaning for Wheels?

Name :

Email :

Details :×