Whiter

Show Usage
   

English Meaning

  1. comparative form of white: more white

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 49:12

His eyes are darker than wine, And his teeth whiter than milk.


അവന്റെ കണ്ണു വീഞ്ഞുകൊണ്ടു ചുവന്നും അവന്റെ പല്ലു പാലുകൊണ്ടു വെളുത്തും ഇരിക്കുന്നു.


Psalms 51:7

Purge me with hyssop, and I shall be clean; Wash me, and I shall be whiter than snow.


ഞാൻ നിർമ്മലനാകേണ്ടതിന്നു ഈസോപ്പുകൊണ്ടു എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കേണമേ; ഞാൻ ഹിമത്തെക്കാൾ വെളുക്കേണ്ടതിന്നു എന്നെ കഴുകേണമേ.


Lamentations 4:7

Her Nazirites were brighter than snow And whiter than milk; They were more ruddy in body than rubies, Like sapphire in their appearance.


അവളുടെ പ്രഭുക്കന്മാർ ഹിമത്തിലും നിർമ്മലന്മാരും പാലിലും വെളുത്തവരുമായിരുന്നു; അവരുടെ ദേഹം പവിഴത്തിലും ചുവപ്പുള്ളതും അവരുടെ ശോഭ നീലക്കല്ലുപോലെയും ആയിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Whiter?

Name :

Email :

Details :×