Whomever

Show Usage

Pronunciation of Whomever  

   

English Meaning

  1. The objective case of whoever. See Usage Note at who.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 19:12

Then the men said to Lot, "Have you anyone else here? Son-in-law, your sons, your daughters, and whomever you have in the city--take them out of this place!


ആ പുരുഷന്മാർ ലോത്തിനോടു: ഇവിടെ നിനക്കു മറ്റു വല്ലവരുമുണ്ടോ? മരുമക്കളോ പുത്രന്മാരോ പുത്രിമാരോ ഇങ്ങനെ പട്ടണത്തിൽ നിനക്കുള്ളവരെയൊക്കെയും ഈ സ്ഥലത്തുനിന്നു കൊണ്ടുപൊയ്ക്കെൾക;


1 Corinthians 16:3

And when I come, whomever you approve by your letters I will send to bear your gift to Jerusalem.


ഞാൻ എത്തിയശേഷം നിങ്ങളുടെ ധർമ്മം യെരൂശലേമിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുവാൻ നിങ്ങൾക്കു സമ്മതമുള്ളവരെ ഞാൻ എഴുത്തോടുകൂടെ അയക്കും.


Matthew 21:44

And whoever falls on this stone will be broken; but on whomever it falls, it will grind him to powder."


ഈ കല്ലിന്മേൽ വീഴുന്നവൻ തകർന്നുപോകും; അതു ആരുടെ മേൽ എങ്കിലും വീണാൽ അവനെ ധൂളിപ്പിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Whomever?

Name :

Email :

Details :×