Wiser

Show Usage

English Meaning

  1. comparative form of wise: more wise

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 28:3

(Behold, you are wiser than Daniel! There is no secret that can be hidden from you!


നീ ദൈവഭാവം നടിച്ചതുകൊണ്ടു--നീ ദാനീയേലിലും ജ്ഞാനിയല്ലോ; നീ അറിയാതവണ്ണം മറെച്ചുവെക്കാകുന്ന ഒരു രഹസ്യവുമില്ല;


Proverbs 26:16

The lazy man is wiser in his own eyes Than seven men who can answer sensibly.


ബുദ്ധിയോടെ പ്രതിവാദിപ്പാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഏഴു പേരിലും താൻ ജ്ഞാനി എന്നു മടിയന്നു തോന്നുന്നു.


1 Kings 4:31

For he was wiser than all men--than Ethan the Ezrahite, and Heman, Chalcol, and Darda, the sons of Mahol; and his fame was in all the surrounding nations.


സകലമനുഷ്യരെക്കാളും എസ്രാഹ്യനായ ഏഥാൻ , മാഹോലിന്റെ പുത്രന്മാരായ ഹേമാൻ , കൽക്കോൽ, ദർദ്ദ എന്നിവരെക്കാളും അവൻ ജ്ഞാനിയായിരുന്നു; അവന്റെ കീർത്തി ചുറ്റുമുള്ള സകലജാതികളിലും പരന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Wiser?

Name :

Email :

Details :×