Wiser

Show Usage
   

English Meaning

  1. comparative form of wise: more wise

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 4:31

For he was wiser than all men--than Ethan the Ezrahite, and Heman, Chalcol, and Darda, the sons of Mahol; and his fame was in all the surrounding nations.


സകലമനുഷ്യരെക്കാളും എസ്രാഹ്യനായ ഏഥാൻ , മാഹോലിന്റെ പുത്രന്മാരായ ഹേമാൻ , കൽക്കോൽ, ദർദ്ദ എന്നിവരെക്കാളും അവൻ ജ്ഞാനിയായിരുന്നു; അവന്റെ കീർത്തി ചുറ്റുമുള്ള സകലജാതികളിലും പരന്നു.


Ezekiel 28:3

(Behold, you are wiser than Daniel! There is no secret that can be hidden from you!


നീ ദൈവഭാവം നടിച്ചതുകൊണ്ടു--നീ ദാനീയേലിലും ജ്ഞാനിയല്ലോ; നീ അറിയാതവണ്ണം മറെച്ചുവെക്കാകുന്ന ഒരു രഹസ്യവുമില്ല;


Psalms 119:98

You, through Your commandments, make me wiser than my enemies; For they are ever with me.


നിന്റെ കല്പനകൾ എന്നെ എന്റെ ശത്രുക്കളെക്കാൾ ബുദ്ധിമാനാക്കുന്നു; അവ എപ്പോഴും എന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടു.


×

Found Wrong Meaning for Wiser?

Name :

Email :

Details :×