Wiser

Show Usage
   

English Meaning

  1. comparative form of wise: more wise

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 119:98

You, through Your commandments, make me wiser than my enemies; For they are ever with me.


നിന്റെ കല്പനകൾ എന്നെ എന്റെ ശത്രുക്കളെക്കാൾ ബുദ്ധിമാനാക്കുന്നു; അവ എപ്പോഴും എന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടു.


Job 35:11

Who teaches us more than the beasts of the earth, And makes us wiser than the birds of heaven?'


അവിടെ ദുഷ്ടന്മാരുടെ അഹങ്കാരംനിമിത്തം അവർ നിലവിളിക്കുന്നു; എങ്കിലും ആരും ഉത്തരം പറയുന്നില്ല.


Ezekiel 28:3

(Behold, you are wiser than Daniel! There is no secret that can be hidden from you!


നീ ദൈവഭാവം നടിച്ചതുകൊണ്ടു--നീ ദാനീയേലിലും ജ്ഞാനിയല്ലോ; നീ അറിയാതവണ്ണം മറെച്ചുവെക്കാകുന്ന ഒരു രഹസ്യവുമില്ല;


×

Found Wrong Meaning for Wiser?

Name :

Email :

Details :×