Wiser

Show Usage
   

English Meaning

  1. comparative form of wise: more wise

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 28:3

(Behold, you are wiser than Daniel! There is no secret that can be hidden from you!


നീ ദൈവഭാവം നടിച്ചതുകൊണ്ടു--നീ ദാനീയേലിലും ജ്ഞാനിയല്ലോ; നീ അറിയാതവണ്ണം മറെച്ചുവെക്കാകുന്ന ഒരു രഹസ്യവുമില്ല;


Job 35:11

Who teaches us more than the beasts of the earth, And makes us wiser than the birds of heaven?'


അവിടെ ദുഷ്ടന്മാരുടെ അഹങ്കാരംനിമിത്തം അവർ നിലവിളിക്കുന്നു; എങ്കിലും ആരും ഉത്തരം പറയുന്നില്ല.


Proverbs 26:16

The lazy man is wiser in his own eyes Than seven men who can answer sensibly.


ബുദ്ധിയോടെ പ്രതിവാദിപ്പാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഏഴു പേരിലും താൻ ജ്ഞാനി എന്നു മടിയന്നു തോന്നുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Wiser?

Name :

Email :

Details :×