Wiser

Show Usage
   

English Meaning

  1. comparative form of wise: more wise

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 4:31

For he was wiser than all men--than Ethan the Ezrahite, and Heman, Chalcol, and Darda, the sons of Mahol; and his fame was in all the surrounding nations.


സകലമനുഷ്യരെക്കാളും എസ്രാഹ്യനായ ഏഥാൻ , മാഹോലിന്റെ പുത്രന്മാരായ ഹേമാൻ , കൽക്കോൽ, ദർദ്ദ എന്നിവരെക്കാളും അവൻ ജ്ഞാനിയായിരുന്നു; അവന്റെ കീർത്തി ചുറ്റുമുള്ള സകലജാതികളിലും പരന്നു.


Job 35:11

Who teaches us more than the beasts of the earth, And makes us wiser than the birds of heaven?'


അവിടെ ദുഷ്ടന്മാരുടെ അഹങ്കാരംനിമിത്തം അവർ നിലവിളിക്കുന്നു; എങ്കിലും ആരും ഉത്തരം പറയുന്നില്ല.


Proverbs 26:16

The lazy man is wiser in his own eyes Than seven men who can answer sensibly.


ബുദ്ധിയോടെ പ്രതിവാദിപ്പാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഏഴു പേരിലും താൻ ജ്ഞാനി എന്നു മടിയന്നു തോന്നുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Wiser?

Name :

Email :

Details :×